Способи мовленнєвого впливу в аспекті реалізації текстових категорій.

Автор(и)

  • O. S. Shatilova Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ключові слова:

текстова категорія, аргументативність, імперативність, сугестивність

Анотація

У статті здійснено аналіз способів мовленнєвого впливу. Досліджено засоби вираження низки текстових категорій, пов’язаних із маніпулюванням свідомістю людини. Визначено основні способи усного й писемного впливу на аудиторію. З’ясовано, що до переконання належать переважно такі типи мовленнєвого впливу, як доведення, аргументація (у тому числі маніпулятивна), інформування, розповідь (екземпліфікація); до навіювання ‒ конвенційно-соціальний вплив, оцінки, емоційний вплив, художнє зображення, формули прямого та сугестивного програмування; до спонукання ‒ наказ, умовляння, примус і заклик. Виокремлено лінгвістичні та логіко-риторичні засоби, що сприяють досягненню ефекту переконання, спонукання чи навіювання. Ці засоби об’єднано в поняття текстових категорій аргументативності, сугестивності й імперативністі. Аргументативність має підґрунтям логіко-риторичні характеристики тексту, що реалізують вплив адресанта на думки та раціональні оцінки адресата, а також непряме регулювання його раціональної поведінки. Сугестивність тексту передбачає ті формальні, структурні та семантичні характеристики його компонентів, які впливають на підсвідомість реципієнта за допомогою активізації емоцій, асоціацій, пробудження несвідомих установок, образів. Імперативність пов’язана зі здатністю текстових засобів виражати явні (прямі) авторські інтенції волевиявлення, які так само безпосередньо можуть бути розпізнані в тексті адресатом. Досліджені категорії комбінуються в тексті, проте існують дещо незалежно одна від одної.

Посилання

Безменова Н. А. Риторическая модель речевой деятельности / Н. А. Безменова // Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации / отв. ред. Ф. М. Березин, Е. Ф. Тарасов. – М. : Наука, 1990. – С. 25-40.

Белошапкова В. А. Современный русский язык / В. А. Белошапкова, Е. В. Брызгунова и др. ‒ М. : Высшая школа, 1989. – 799 с.

Голоднов А. В. Лингвопрагматические особенности персуазивной коммуникации (на примере современной немецкоязычной рекламы) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / А. В. Голоднов. – СПб. : СПбГУ, 2003. – 23 с.

Иссерс О. С. Речевое воздействие / О. С. Иссерс. ‒ М. :Флинта : Наука, 2009. ‒ 224 с.

Шелестюк Е. В. Способы, типы, приемы и инструменты речевого воздействия / Е. В. Шелесюк // Классическое лингвистическое образование в современном мультикультурном пространстве : Материалы международной научной конференции. В 2 ч. Пятигорск : Пятигорский государственный лингвистический университет, 2006. ‒ С. 153-164.

Шмелева Т. В. Семантический синтаксис : Текст лекций. Издание 2-ое / Т. В. Шмелева. – Красноярск : Краснояр. гос. ун-т, 1994. ‒ 48 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія