Особливості семантико-синтаксичної організації українських рекламних текстів продовольчих товарів.

Автор(и)

  • Ye. S. Tyufkij Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Ключові слова:

рекламні тексти продовольчих товарів, фреймова структура, семантико-синтаксична організація, типовий фрейм, слот, актант, предикат

Анотація

Стаття продовжує серію публікацій автора з дослідження семантико- синтаксичної організації української реклами. У межах фреймового аналізу розглядається семантико-синтаксична структура українських рекламних текстів продовольчих товарів як однієї з найчисленніших тематичних груп у загальному корпусі зібраного фактичного матеріалу. У статті поданий комплексний та послідовний аналіз фреймової структури реклами продовольчих товарів: описаний закритий набір актантів та їхній вияв у структурі фрейму; представлений універсальний фрейм реклами продовольчих товарів, що об’єднує всі семантичні ролі та типи відношень між ними в межах рекламних текстів цієї тематичної групи; визначені типи предикатів, які оформлюють реляції між актантами в аналізованих текстах; докладно розглянутий перелік фреймових структур (ядерних і периферійних) рекламних текстів продовольчих товарів; наявні кількісні підрахунки результатів дослідження цієї тематичної групи рекламних текстів.

Посилання

Анопина О.В. Концептуальная структура англоязычной рекламы косметики [Текст]: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Черкасский гос. ун-т им. Богдана Хмельницкого. – Черкассы, 1997. – 160 с.

Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения [Текст] / В.В. Богданов; Ленингр. гос. ун-т. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1977. – 204 с.

Вихованець І.Р. Семантико-синтаксична структура речення [Текст] / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський; [відп. ред. І.Р. Вихованець]; АН Укр. РСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1983. – 219 с.

Гусар М.В. Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики) [Текст]: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2004. – 230 с.

Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования [Текст] / С.А. Жаботинская // Лінгвістичні студії. – Вип. 2. – Черкаси: «Сіяч». – 1997. – С. 3-10.

Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис [Текст] / А.П. Загнітко; Донец. нац. ун-т. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.

Зирка В.В. Языковая парадигма манипулятивной игры в рекламе [Текст]: дисс. … доктора филол. наук: 10.02.02. – Днепропетровск, 2005. – 462 с.

Кара-Мурза Е.С. Активные синтаксический процессы в современной русской рекламе [Текст] / Е.С. Кара-Мурза // Вестник Московского университета. Серия 9 «Филология». – 2008. – № 6. – С. 72-83.

Минский М. Фреймы для представления знаний [Текст] / М. Минский. – М.: Энергия, 1979. – 151 с.

Раду А.І. Типологія лінгвістичних особливостей функціонування ділової реклами (на матеріалі англомовної рекламної продукції) [Текст]: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. – Львів, 2004. – 248 с.

Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник для фахівців з теорет. гуманіт. дисциплін та гуманіт. інформатики [Текст] / Міжнар. фонд «Відродження»; Прогр. «Трансформація гуманіт. освіти в Україні». – К.: «АртЕк», 1998. – 336 с.

Ямчинська Т.І. Лінгвістичні особливості текстів рекламних анотацій художніх творів сучасної англомовної прози [Текст]: автореф. дис. … канд. філол. наук (10.02.04) / Київський держ. ун-т. – К., 1997. – 16 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія