Структура і семантика словотвірних парадигм префіксальних дієслів.

Автор(и)

  • L. V. Sehin ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Ключові слова:

дієслова динамічної просторової локалізованості, дериваційний потенціал, словотвірна парадигма, типова словотвірна парадигма, словотвірне значення, глибина семантичної позиції, девербатив

Анотація

Стаття продовжує цикл публікацій автора з вивчення словотвірних можливостей частин мови, лексико-семантичних груп у зіставно-типологічному аспекті на матеріалі слов’янських мов. Об’єктом дослідження обрано дієслова динамічної просторової локалізованості з префіксом над-/nad- в українській, польській і чеській мовах. У статті визначено структурну типологію досліджуваних девербативів, з’ясовано типологію словотвірних значень, реалізованих девербативами від префіксальних дієслів у кожній із мов, виявлено спільне та відмінне у семантичній структурі типової словотвірної парадигми зіставлюваних мов, проаналізовано ступінь продуктивності дієслів на рівні зон і словотвірних значень. У ході дослідження виявлено, що семантична позиція «опредметнена дія» представлена кількома дериватами. Визначено, що максимальна глибина семантичної позиції сягає 4 дериватів від дієслів nadbiec, nadbiegnąć / nadbiegać; nadjechać / nadjeżdżać; nadskoczyć / nadskakiwać. З’ясовано, що спільноосновні деривати-синоніми або повністю збігаються за своїми особливостями, або мають розбіжності.

Посилання

Ацаркина Т. А. Семантика глагола и его словообразовательные возможности (на материале глаголов движения в польском языке в сопоставлении с чешским и русским) / Т. А. Ацаркина // Проблемы изучения отношений эквивалентности в славянских языках. – М. : Диалог-МГУ, 1997. – С. 215–221.

Бразаускене Е. М. Словообразовательный потенциал префиксальных глаголов : автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1991. – 22 c.

Валюх З. О. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові : монографія / З. О. Валюх. – Київ-Полтава : АСМІ, 2005. – 356 с.

Ґрещук В. В. Нариси з основоцентричної дериватології / В. В. Ґрещук, Р. О. Бачкур, І. Ф. Джочка, Н. М. Пославська. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 348 с.

Джочка І. Ф. Дериваційний потенціал дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об’єкта : автореф. дис. …канд. філол. наук / І. Ф. Джочка. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с.

Земская Е. А. О парадигматических отношениях в словообразовании / Е. О. Земская // Русский язык. Вопросы его истории и современного состояния. Виноградовские чтения 1–8. – М. : Наука, 1978. – С. 63–77.

Земская Е. А. Теоретические проблемы сопоставительного изучения словообразования славянских языков (семантико-функциональный аспект) / Е. А. Земская, О. П. Ермакова, З. Рудник-Карват // Славянское языкознание. ХІ Междунар. съезд славистов. Доклады российской делегации : сб. докладов. – М. : Наука, 1993. – С. 248–263.

Манучарян Р. С. Словообразовательные значения и формы в русском и армянском языках / Р. С. Манучарян. ― Ереван : Луйс, 1981. ― 315 с.

Пославська Н. М. Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об’єкта : автореф. дис. …канд. філол. наук / Н. М. Пославська. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.

Сегін Л. В. Структурно-семантична типологія словотвірних парадигм дієслів динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах : автореф. дис. …канд. філол. наук / Л. В. Сегін. – Донецьк, 2003. – 20 с.

Сегін Л. В. Cловотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом ви- в українській мові / Л. В. Сегін // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 10. – Кривий Ріг, 2014. – С. 107–116.

Сегин Л. В. Словообразовательный потенциал девербативов с приставкой pod- в польском языке / Л. В. Сегин // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания : межвузовский сборник статей. – Вып. 5. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 2014. – С. 83–90.

Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. – М. : Наука, 1987. – 272 с.

Чиканцева Т. В. Словообразовательные парадигмы непроизводных глаголов современного русского языка : автореф. дис. … канд. филол. наук / Т. В. Чиканцева. – Л., 1984. – 22 с.

Ярошенко Н. Зіставний аналіз словотвірнихпарадигм дієслів сажать, садити і sadzić у російській, українській і польській мовах ХІХ–ХХ ст. / Н. Ярошенко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Вип. 13. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – С. 305–309.

Buzassyova K. Simantická struktúra slovenskych deverbativ / К. Buzassyova. – Bratislava, 1973. – 237 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія