Інтерпретація етнофразем в діалектному тексті.

Автор(и)

  • H. I. Martynova Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ключові слова:

обрядовий фразеологізм, етнофразема, діалектний текст, варіативність, синоніміко-варіантний фразеологічний ряд, етнокультурна семантика, середньонаддніпрянський говір, діалект, говірка

Анотація

Статтю присвячено репрезентації обрядових фразеологізмів як невід’ємних складників вербального коду весілля в діалектних текстах, записаних від носіїв  середньонаддніпрянського говору. У ній розглянуто варіативність компонентного складу фразем, особливості їхньої етнокультурної семантики в текстовій інтерпретації, що дало змогу з’ясувати глибинне національно-культурне підґрунтя формування цих одиниць, влучно та яскраво проілюструвати кореляцію між мовою та культурою середньонаддніпрянців. Внутрішня форма значної частини засвідчених одиниць достатньо прозора, її легко реконструювати в діалектних оповідях на фоні омонімічних вільних словосполучень. Унаслідок такого підходу представлене розкодування фрагментів архетипного тексту обряду, що стали основою виникнення обрядових фразеологізмів і зумовлені соціально-побутовим, культурно-релігійним, національно-психологічним рівнями розвитку народу. Також звернено увагу на регіональну своєрідність обрядової семантики та символіки компонентів стійких одиниць у синоніміко-варіантних фразеологічних рядах, на оберегові функції позначуваних ними обрядодій. Шляхом використання діалектних текстів мотивовано значення застарілих компонентів етнофразем, що уможливило їх пояснення в цілому.

Посилання

Коваль У. І. Народныя ўяўленні, павер’і прыкметы: Даведнік на ўсходнеславянскай міфалогіі / У. І. Коваль. – Гомель : Беларускае Агенцтва навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1995. – 180 с.

Коваль В. Украинская этнофразеология: проблемы интерпретации / В. Коваль // Доп. та повідомл. IV Міжнародного конгресу україністів / Відп. ред. В. Німчук. – К. : Пульсари, 2002.– С.193-196.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006, – 370 с.

Ужченко В. Д. Весільні фразеологізми // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 5. – С. 86-88.

Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія : монографія / В. Д. Ужченко. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 362 с.

Васильченко В. Генетичні зв’язки української обрядової фразеології з етнічною культурою / В. Васильченко // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 37-44.

Васильченко В. Фразеологізми шлюбної обрядовості / В. Васильченко // Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 28-33.

Лонська Л. І. Народна фразеологія як елемент збереження етнокультури / Л. І. Лонська // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Полюга. – Умань : ВПЦ „Візаві”, 2011. – Вип. 1. – С. 240-249.

Мартинова Г. І. Фразеотематична група „Людина” в середньонаддніпрянських говірках / Г. І. Мартинова // Славянская фразеологія в синхронии и диахронии : сб. науч. статей. – Вып. 2 / М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ, им. Ф. Скорины, 2014. – С. 32-35.

Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти : монографія / Л. В. Савченко. – Сімферополь : Доля, 2013. – 600 с.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія / О. Селіванова. – К. – Черкаси : Брама, 2004. – 276 с.

Філоненко Л. І. Структурно-семантичні моделі фразем у говірках волинсько- середньонаддніпрянського діалекту / Л. Філоненко // Павло Гнатович Житецький і сучасна українська лінгвістика : [зб. матер. Всеукр. наук. конф.; Черкаси, 15–16 лютого 2007 року]. – Черкаси, 2007. – С. 98-105.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія