До питання про специфіку фраземної оцінки.

Автор(и)

  • Zh. V. Krasnobaieva-Chorna

Ключові слова:

оцінка, фразема, фраземне значення, позитивнооцінна фразема, негативнооцінна фразема, нейтральнооцінна фразема, фразема з дифузною оцінкою

Анотація

Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячений вивченню аксіологічної специфіки фразем. Встановлено, що оцінні фраземи функціонують у вісьмох семантичних діапазонах: «добре – погано», «схвалювати – не схвалювати», «задовольняти – не задовольняти», «цінний – нецінний», «цікавити – не цікавити», «стверджувати – заперечувати», «рекомендувати – забороняти», «дотримуватися норм – не дотримуватися норм». Окреслено місце оцінного компонента в структурі фраземного значення та виявлено особливості формування оцінної шкали у фраземіці.

За характером оцінки фраземи класифіковано на позитивнооцінні (фраземи, що відповідають зоні «добре» оцінної шкали та позиціоновані як «добре», «схвалювати», «задовольняти», «цінний», «цікавити», «стверджувати», «рекомендувати», «дотримуватися норми»), негативнооцінні (фраземи, що відповідають зоні «погано» оцінної шкали та інтерпретовані як «погано», «не схвалювати», «не задовольняти», «нецінний», «не цікавити», «заперечувати», «забороняти», «не дотримуватися норм»), фраземи з дифузною оцінкою (характер оцінки визначається контекстуально); нейтральнооцінні (фраземи нейтральної зони оцінної шкали, що відповідає поняттю «ні добре, ні погано» і включає об'єкти, які не співвідносяться з ознаками «добре» або «погано»).

Посилання

Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка (The English Word) [Текст] / И. В. Арнольд. – М. : Высшая школа, 1986. – 296 с.

Арсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале русского и английского языков) [Текст] / Е. Ф. Арсентьева. – Казань : Казан. гос. ун-т, 2006. – 172 с.

Василенко А. П. Оценочно-эмотивное содержание русских и французских фразеологизмов [Текст] / А. П. Василенко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2010. – № 1 (5): В 2-х ч. – Ч. І. – C. 63-65.

Зимин В. И. Оценочно-эмотивная амбивалентность фразеологических единиц в современном русском языке [Текст] / В. И. Зимин // Слово : фольклорно-диалектологический альманах : Языкознание. – 2005. – Вып. 3. – С. 5-6.

Карпова І. Д. Імпліцитне заперечення в українській фразеології (аксіологічний і когнітивний аспекти) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук / І. Д. Карпова. – Київ, 2014. – 18 с.

Краснобаєва-Чорна Ж. В. Семантичний простір оцінної фраземіки [Текст] / Ж. В. Краснобаєва-Чорна // Мовознавство. – 2015. – №. 4. – С. 39‒51.

Ларин Б. А. О народной фразеологии // Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание [Текст] / Б. А. Ларин. – М., 1977. – С. 149-162.

Лызлов А. И. Оценка и языковые способы ее выражения в паремиях (на материале компаративных и негативных конструкций английского языка) [Текст] : автореф. дисс. … канд. филол. наук / А. И. Лызлов. – М., 2009. – 22 с.

Мелерович A. M. Проблема семантического анализа фразеологических единиц современного русского языка [Текст] / A. M. Мелерович. – Ярославль, 1979. – 80 с.

Олійник С. В. Оцінні фразеологічні одиниці в англійській та українській мовах: лінгвокогнітивний аспект [Текст] : автореф. дис ... канд. філол. наук / С. В. Олійник. – Донецьк, 2008. – 22 с.

Пестова М. С. Эмотивность и оценочность как основные компоненты коннотации дисфемистичных фразеологических единиц, построенных на гиперболе, в английском и русском языках [Текст] / М. С. Пестова // Лингвокультурология. – 2010. – № 4. – С. 128-137.

Ситар Г. Синтаксичні фразеологізми з оцінним значенням в українській мові (на матеріалі моделі Що за N1Copf) [Текст] / Г. Ситар // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки (Мовознавство). Т. 137. – К. : НаУКМА, 2012. – С. 110-113.

Таценко Н. В. Аксіологічні характеристики фразеологізмів як засобів емпатизації англомовного художнього дискурсу [Текст] / Н. В. Таценко, А. М. Недосєка // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. 1. – Т. 21. – Иваново : МАРКОВА АД, 2014. – С. 63-69.

Терпак М. А. Английский лингвокультурный концепт «семья» и способы отражения его коннотативного содержания в языке : на материале семантического поля «Родственные отношения» : дис. … канд. филол. наук / М. А. Терпак. – Самара, 2006. – 204 с.; Оглавление; Введение, Заключение; Список лит. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dissercat.com/content/angliiskii-lingvokulturnyi-kontsept-semya-i-sposoby-otrazheniyaego-konnotativnogo-so. (19.01.2015).

Хабарова О. Г. Роль ФЕ в национально-культурной картине мира [Текст] / О. Г. Хабарова // Актуальные проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в школе и вузе : Межвуз. сб. статей. – Мичуринск : Изд-во МГПИ, 2003. – С. 180-182.

Чобот І. В. Оцінка як функціонально-семантична категорія [Текст] / І. В. Чобот // Нова філологія. – 2002. – № 3. – С. 130-137.

Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексикосемантической системе языка [Текст] / В. И. Шаховский. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1987. – 192 с.

Яхина А.М. Оценочность как компонент значения фразеологических единиц в русском, английском и татарском языках (на материале глагольных фразеологических единиц, обозначающих поведение человека) [Текст] : дисс. ... канд. филол. наук / А. М. Яхина. – Казань, 2008. – 226 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія