Нормативно-правові акти як джерела правового регулювання діяльності земств в Україні.

Автор(и)

  • O. V. Saraieva ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ключові слова:

земства, губернія, повіт, законодавчі акти, самоврядування

Анотація

У статті досліджено нормативно-правові акти, що регулювали процес створення і діяльності земських установ у Російській імперії. Класифіковано і з’ясовано інформативні можливості законодавчих актів в контексті дослідження організації та функцій земств. Нормативно-правові документи, які регулювали діяльність земств можна розділити на законодавчі акти і актові матеріали. Закони підписувалися імператором і вносилися до «Повного зібрання законів Російської імперії». Підзаконні акти затверджувалися не імператором, а міністрами. Це нормативні документи органів влади усіх рівнів, зокрема, численні циркуляри та розпорядження до них, які доповнювали і конкретизували сферу діяльності земств та визначали межі компетенції нових органів місцевого самоврядування. Законодавчі джерела дозволяють визначити правове поле функціонування земств, а також простежити еволюцію державної політики щодо них. Водночас, без залучення інших історичних джерел, таких, як матеріали діловодства, особистого походження, статистики та ін., законодавчі акти не дають повної картини розвитку політики державної влади, щодо земств, оскільки вони містять тільки норми, але не демонструють особливості їх практичної реалізації. Так, наприклад, конкретний досвід діяльності земських установ Катеринославської губернії, зокрема, Маріупольського, Бахмутського та Слов’яносербського земств свідчить про пильну увагу, яку вони від самого початку свого існування приділяли освіті, медичним та економічним заходам, хоча нормативні документи відносили ці питання до «необов’язкових». Отже, реальна практика корелювала законодавчу регламентацію.

Посилання

Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму / М.М. Ковалевский: В 3 т. – СПб., 1906; Кочаков Б.М.Русский законодательный документ XIX – нач. XX веков // Вспомогательные исторические дисциплины. – М., Л., 1937. – С. 319 –373.

Лохматова А.І. Катеринославське земство / А.І. Лохматова. – Запоріжжя.: РА «Тандем –У», 1999. – 200 с.; Редькіна О.А. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук. – Спец. 07.00.01 / О.А. Редькіна. – Запоріжжя, 2002. – 200 с.; Жукова А.А. Проблемы взаимодействия властных структур и земского самоуправления в пореформенной России. 1864 –1918 / А.А. Жукова. – М., 1995. – С. 10.

Кочаков Б.М. Вказ. пр. – С. 320.

Гедьо А.В. Соціальний статус і розвиток господарства грецьких громад України середини ХVІІ – ХІХ ст.: джерелознавчий аспект: Дис… докт. іст. наук. - Спец. 07.00.06 / А.В. Гедьо. – Донецьк, 2006. – С. 47.

Полное собрание законов Российской империи (далі ПСЗ). – № 40457. – Т. 39 (1864). – Собр. 2. – СПб. – С.1 –13; № 6927. – Т. 10 (1890). – Собр. 3. – СПб. – С. 493 –511.

Жукова А.А. Вказ. пр. – С. 10.

Російський державний історичний архів (далі РДІА). – Ф. 1284. – Оп. 92. – Спр. 35. – Арк. 73.

Там само. – Ф. 1287. – Оп. 22. – Спр. 1416. – Арк. 51 зв.

Положение о земских учреждениях 1890 г. с относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями. – Cт. 2. СПб., 1910.

Абрамов Я.В. Что сделало земство и что оно делает. Обзор деятельности русского земства / Я.В. Абрамов. – СПб., 1899. – С. 1.

РДІА. – Ф. 1282. – Оп. 3. – Спр. 127. – Арк. 81 зв.

ПСЗ. – Собр. 2. – Т. 47. – СПб., 1873. – С. 1237

ПСЗ. – № 6927. – Т. 10 (1890): Ч. 1. – СПб.: Тип. Отделения собственного Его императорского величества канцелярии, 1893. – С. 496.

ПСЗ. – № 6927. – Т. 10 (1890): Ч. 1. – СПб., 1893. – С. 496.

Устав врачебный 1905 г. – СПб., 1911; А.В. Пономарев, С.А. Хлебодаров Правовая база деятельность земских учреждений в области медицины (1864 –1914) / Пономарев А.В., Хлебодаров С.А // Вектор науки ТГУ. – № 3(13), 2010. – С. 1.

Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России / Г.А. Герасименко. – М., 1990. – С. 27.

Высочайше утвержденные, 12 июня 1900 года, Временные Правила по обеспечению продовольственных потребностей сельских обывателей // Сборник правил по обеспечению народного продовольствия / [cост. Г.Г. Савич]. – СПб., 1900. – Выпуск первый. – С. 431– 452; Симонова С.С. Нормативно –правовое обеспечение продовольственной политики земских органов власти России во второй половине XIX века / С.С. Симонова // Вопросы права и политики. – 2013. – № 9. – С. 54 –68.

Отчет Бахмутской уездной земской управы за 1906 г. – Бахмут, 1906. – С. 14.

Положение о начальных народных училищах 14 июля 1864 г. // Земские учреждения. Извлечение статей из книг Свода законов и продолжений (т. 4 –15). – Изд. 2 –е Н. Максимова. – М., 1866. – С. 305 –314;

Сборник постановлений по министерству народного просвещения (т. IV). 1865 –1870 гг. – М., 1874. – С. 1620 –1629.

Аннин П. Свод главнейших законоположений и распоряжений о начальных народных училищах и учительских семинариях / П. Аннин. – СПб., 1890. – Ч. 1. – 320 с.

РДІА. – Ф. 1284. – Оп. 92. – Спр. 9. – Арк. 1.

Там само. – Оп. 241. – Спр. 61. – 165 Арк.

Там само. – Ф. 1287. – Оп. 22. – Спр. 1416. – 176 Арк.

Там само. – Ф. 1288. – Оп. 2. – Спр. 57.- Арк. 2

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія