Правовий статус дворянства та почесних громадян Півдня України (XVIII – початок ХХ ст.).

Автор(и)

  • A. V. Gedo
  • K. A. Parshina

Ключові слова:

дворянство, почесні громадяни, законодавчі акти, Південна Україна

Анотація

У статті зроблена спроба прослідити еволюцію правового статусу дворянства та почесних громадян півдня України у межах законодавства Російської імперії. Простежено прийняття законодавчих документів, які юридично оформлювали і закріплювали правове становище дворянської верстви. Проаналізовано модифікацію стану, права і переваги якого визначалися походженням, в військово-бюрократичний, права якого залежали від державної служби. Розглядається процес злиття українських і російських соціальних структур після скасування інституту Гетьманщини, законодавчим оформленням чого стала жалувана грамота дворянству 1785 р. Досліджується поступове оформлення стану почесних громадян, яке було прошарком між дворянством і купецтвом за допомогою якого уряд намагався оберігати дворянство від проникнення чужорідних елементів, підтримати і заохотити торгово-промисловий прошарок суспільства, стимулюючи торгово-підприємницьку та благодійну діяльність. Проаналізовано законодавчі акти, які регламентували процес нобілітації регіональної аристократії, її інкорпорацію до лав російського дворянства і почесних громадян. Встановлено, що у формуванні аристократії Південної України взяли участь представники різних етносів що свідчить про її поліетнічному складі.

Посилання

Абросимова С. В. Книга Д. І. Яворницького ,,Історія села Фаліївки-Садової” та генеалогія родини Синельникових – Комстадіусів // Письма потомков Ивана Максимовича Синельникова – первого губернатора Екатеринослава / [Cоставители С. В. Абросимова, В. В. Синельников]. – Одесса : Астропринт, 1999. – С. 7–11.

Белоусова Л. Интеграция евреев в российское сословное общество: почетные граждане города Одессы еврейского происхождения // Альманах "МОРИЯ". – 2006, № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.moria.hut1.ru/ru/almanah_05/01_02.htm.

Бойко А.В. Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття / А. В. Бойко.: автореф. дис. … докт. іст. наук: Спец. 07.00.06– К., 2001. – 37 с.

Бойко А.В. Соціальна історія Південної України останньої чверті XVIII століття (проблема суспільних груп) / А. В. Бойко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 2000. – Вип. XI. – С.100–106.

Донік О. М. Соціальний статус купецької верстви в підросійській Україні наприкінці XVIII – у XIX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/xix/8/6.pdf .

Законы о Состояниях (Св. Зак., т. IX). – М., 1894. – 476 с.

Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760— 1830. – К.: Основи, 1996. – 317 с.

Константинова Ю. В. Дворянство Південної України в другій половині XIX – на початку XX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю. В. Константинова. – Донецьк, 2012. – 20 с.

Литвинова Т.Ф. Соціально-побутова адаптація переселенців на Південь України на початку ХІХ ст. / Т. Ф. Литвинова // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. – 2013. – Вип. 10. – С. 145-149.

Миллер Д. Очерки из истории и юридического быта старой Малороссии. Превращение козацкой старшины в дворянство // Киевская старина. – 1897. – № 3. – С. 354.

Мільчев В.І. Нікола Вєлічков – представник дворянства болгарського походження на Півдні України у XVIII ст. / В.І. Мільчев // Південна Україна XVIII – XIX ст. Записки науково- дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – 1999. – № 4(5). – С. 237–240.

Порядок дворянских выборов // Свод законов Российской империи. Законы о состояниях. – СПб., 1904. – Кн. І. – Ч. ІІ. – С. 300.

Про суворі заходи Кречетникова пише Д. Міллер: Миллер Д. Очерки из истории и юридического быта старой Малороссии. Превращение козацкой старшины в дворянство // Киевская старина. – 1897. – № 3. – С. 354.

ПСЗ – 2. – Т. ХХХІ. – № 31236.– С. 1032–1033.

ПСЗ – 1. – Т. ХХ. – № 18681. – С. 551–552.

ПСЗ –1. – Т. ХV. – № 11444. – С. 912–915.

ПСЗ – 2. – Т. ХVІI. – № 12610. – С. 631–632.

ПСЗ – 1. – Т. ХХVІ. – № 19531. – С. 275–277.

ПСЗ – 1. – Т. ХХІІІ. – № 16968. – С. 239–241.

ПСЗ – 1 – Т. VI. – № 3896. – С. 497–503.

ПСЗ – 1. – Т. ХVI. – № 12099. – С. 657 – 667.

ПСЗ – 1. – Т. VI. – № 3705. – С. 290.

ПСЗ – 1. – Т. VI. – № 3890. – С. 486–493.

ПСЗ – 1. – Т. ХХХIV. – № 26714. – С. 99–100.

ПСЗ – 1. – Т. ХХ. – № 14392.– С. 229–304.

ПСЗ – 1. – Т. ХХІІ. – № 16187. – С. 344–358.

Сурева Н.В. Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті ХVІІІ – першої чверті ХІХ століття / Н. В. Сурева: дис. … канд. іст. наук. – Спец. 07.00.06. – Запоріжжя, 2004. – 253 с.

Циганенко Л.Ф. Дворянство Півдня України (друга половина ХVІІІ ст. – 1917 р.) / Л.Ф. Циганенко: дис. … докт. іст. наук. – Спец. 07.00.01. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 555 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія