Значеннєвий синкретизм складнопідрядних речень розчленованої структури.

Автор(и)

  • L. V. Shytyk Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ключові слова:

синхронна перехідність, синкретизм, формальний синкретизм, значеннєвий синкретизм, формально-значеннєвий синкретизм, синкретичні складнопідрядні речення розчленованої структури

Анотація

Статтю присвячено дослідженню репрезентантів внутрішньорангової спільнокатегорійної синхронної перехідності – складнопідрядних речень, що демонструють значеннєвий синкретизм. Описано специфіку синкретичних складнопідрядних речень розчленованої структури, проаналізовано їхні різновиди, умотивовано логічність їх кваліфікації як синкретичних утворень. Обґрунтовано значеннєвий синкретизм складнопідрядних речень, суть якого полягає в поєднанні семантико-синтаксичних відношень складнопідрядних одного структурного типу – нерозчленованої або розчленованої структури. Виявлено чинники, що вможливлюють синкретизм аналізованих конструкцій: специфіка сполучних засобів, лексичне наповнення предикативних частин, подвійні синтаксичні зв’язки, лексико-граматичні особливості присудка (або недиференційованого головного члена) головної частини. Виокремлено й проаналізовано такі різновиди синкретичних складнопідрядних речень розчленованої структури: цільово-причинові, причиново-цільові, кількісно-наслідкові, умовно-часові, часово-умовні, часово-причинові, порівняльно-причинові, порівняльно-причиново-цільові, умовно-причинові, порівняльно-допустові, порівняльно-кількісні, кількісно-причинові.

Посилання

Бабайцева В. В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация / В. В. Бабайцева. – М. : Просвещение, 1979. – 269 с.

Бабайцева В. В. Явление переходности в грамматике русского языка / В. В. Бабайцева. – М. : Издательский дом «Дроффа», 2000. – 638 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Городенська К. Г. Граматичний словник української мови: Сполучники / К. Г. Городенська. – Херсон : вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.

Зарицька В. Г. Синкретичні типи підрядності в системі складного речення : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Зарицька Вікторія Григорівна ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2004. – 224 с.

Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис / Б. М. Кулик. – К. : Рад. школа, 1961. – Ч. ІІ. – 287 с.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, А. А. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1972. – 516 с.

Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.

Чередниченко І. Г. Складнопідрядні речення у сучасній українській мові. Спецкурс для студентів філологічних факультетів / І. Г. Чередниченко. – Чернівці : Чернівецький держ. ун-т, 1959. – 134 с.

Чеснокова Л. Д. Синкретизм в сфере членов предложения / Л. Д. Чеснокова // Филологические науки. – 1988. – № 4. – С. 41–47.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 408 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія