Мовна політика: особливості визначення та вживання терміна.

Автор(и)

  • O. V. Shevchuk-Kliuzheva Національний авіаційний університет

Ключові слова:

соціолінгвістика, мовні проблеми, білінгвізм, мовна політика, мовний менеджмент, мовне планування

Анотація

У статті розглядається одне із ключових понять соціолінгвістичної терміносистеми, а саме – «мовна політика». Подається ціла низка поглядів провідних зарубіжних та вітчизняних дослідників на це поняття. Поряд із терміном «мовна політика», у статті міститься характеристика нових для української гуманітарної науки термінів «мовний менеджмент» та «мовне планування» як складових загальнонаціональної мовної політики. У статті пропонується розмежовувати вживання терміна «мовна політика» у соціолінгвістичній (або загальномовознавчій) площині та у законодавчо-правничій.

Посилання

Аверченко С. Державна мова: Проблема реальна чи віртуальна? / С. Аверченко / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klichko.org/ua/team/blogs/users/derzhavna-movaproblema-realna-chi-virtualna.

Куць О.М. Мовна політика в Україні [текст] / О. Куць, В. Заблоцький. – Харків: ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. – 297 с.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / [ред. кол. Ю.І. Лимаренко]. – К.: НАН України, 1996. – 942 с.

Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков [текст] / Н. Мечковская – М.: Флинта, 2001. – 312 с.

Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике / Ф. де Соссюр. – М.: Изд. группа «Прогресс», 2000. – 280 с.

Українська мова. Енциклопедія. Видання друге, виправлене та доповнене – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана, 2004. – 833 с.

Шайкевич А.Я. Введение в социолингвистику [учебник] / А. Шайкевич. – М. : Росс. открытый ун-т (РОУ),1995. – 304 с.

Fishman J.A. Who Speaks What Language to Whom and When // The Bilingual Reader. – L.; N.-Y., 2000. – P. 89 – 106.

Giger M., Sloboda M. Language management and language problems in Belarus: education and beyond / M. Giger, M. Sloboda // The international journal of bilingual education and bilingualism. – Vol.11. – 2008. – P. 315–339 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kses.ff.cuni.cz/system/files/sloboda/giger_sloboda_belarus.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія