Основні аспекти вивчення метафори як основи непрямої номінації.

Автор(и)

  • H. V. Troyan Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

метафора, метафоричні перенесення, метафоротворення, номен, номінація, непряма номінація

Анотація

Дослідження основних аспектів вивчення метафори в сучасному мовознавстві даєможливість визначення метафоризації як одного з основних засобів непрямої номінації. Основна мета роботи – показати метафору в дії, продемонструвати механізми метафоризації, що призводять до формування нових номінацій. Як відомо, термін "метафора" використовують у двох значеннях: результат і процес. Саме цей процес метафоризації пов'язаний із людським фактором у мові. Він забезпечує відображення національно- культурного багатства, що накопичується мовним колективом у процесі його історичного розвитку. У статті визначено основні теоретичні аспекти вивчення метафори в українському та зарубіжному мовознавстві, розглянуто основні аспекти дослідження метафори як основи непрямої номінації, досліджено антологію розвитку метафоричних учень, проведено структурний аналіз видів метафоричних перенесень, з’ясовано ознаки, що лягли в основу метафоричних перенесень, виділено типи непрямих номінацій, які утворені в результаті метафоризації, простудійовано зв’язок поняттєвої системи мови з її лексико-семантичною системою.

Посилання

Арутюнова Н. Д. Метафора в языке чувств / Н. Д. Арутюнова // Язык и мир человека. – М., 1999. – С. 385 – 402.

Азарова Л. Є. Непряма номінація осіб за метафоричним перенесенням „людина – людина” / Л. Є. Азарова, Г. В. Троян // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Випуск 36. – С. 8 – 15.

Азарова Л. Є. Основні визначення типів номінації в сучасному мовознавстві / Л. Є. Азарова, Г. В. Лепко // Рідний край : альманах Полтавського педагогічного університету. – Полтава. – 2010. – № 1 (22). – С. 86 – 90.

Баранов А. Н. Русская политическая метафора : (материалы к словарю) / А. Н. Баранов, Ю.Н. Караулов. – М. : ИРЯ, 1991. – 357 с.

Будаев. Э. В. Становление когнитивной теории метафоры [электронний ресурс] //Лингвокультурология. – Вып. 1. – Екатеринбург, 2007. – С. 16 – 32. – Режим доступу до журналу: http://www.philology.ru/linguistics1/budaev. (дата звернення 12.09.2015)

Вовк В. Н. Языковая метафора в художественной речи / В. Н. Вовк. – К. : Наукова думка, 1986. – 141с.

Гак В. Г. Метафора: универсальное и специфическое / В. Г. Гак // Метафора в языке и тексте. – М. : Наука, 1988. – С. 11 – 26.

Корольков В. И. Семасиологическая структура метафоры / В. И. Корольков . – М., 1968. – Т.41. – С. 49 – 72.

Кравець Л. В. Метафора у лінгвофілософських теоріях ХХ століття / Л. В. Кравець // Українська література у загальноосвітній школі. – 2006. – №6. – С.42 – 45.

Кудрявцева Л. А. Метафорические преобразование в современном языке / Л. А. Кудрявцева // НДВШ, Филологические науки. – 1988. – №5. – С.62 – 66.

Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры : [cб.науч.робот]. – М. : прогрес, 1990. – С.387 – 416.

Серебреников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка / Б. А. Серебренников. – М., 1983. – 250 c.

Сучасна українська літературна мова : підручник для студ. спец. вузів / за ред. А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін. ; [ ред. А. П. Грищенко]. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К. : Вища школа, 1997. – 493 с.

Тараненко О. О. Місце метафори в словотворчих процесах / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 1986. – № 3. – C.11 – 16.

Телия В. Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира / В. Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / Б. А. Серебрянников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. – М. : Наука, 1988. – С. 184 – 187.

Чабаненко В. А. Асоціація як універсальний чинник мовного розвитку / В. А. Чабаненко // Мовознавство. – 2005. – № ¾. – С. 132 – 137.

Черникова Н. В. Метафора и метонимия в аспекте современной неологии / В. Н. Черникрва // Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 89 – 90.

Perlin, Jacek; Milewska, Maria: Afektonimy w polskim, francuskim, hiszpańskim і niderlandzkim. Analizamorfologiczna i semantyczna // In: Uczucia w języku i tekście.Jężyk a kultura. – Wrocław, 2000. – 14.

Zinken J. Imagination im Diskurs.Zur Modellierung metaphorischer Kommunikationund Kognition. Dissertation zur Erlangung der Wurde eines Doktorsim Fach Linguis. Bielefeld: Universitä t Bielefeld, 2002.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія