Давньотюркська і давньоіранська лексика у топонімії Слобожанщини (етимологія деяких власних назв: Ворскла – Оскіл, Євсуг – Койсуг).

Автор(и)

  • Ye. M. Tkachenko Донбаський державний педагогічний університет

Ключові слова:

апелятив, гідронім, значення, лексема, назва, ойконім, семантика, термін, топонім

Анотація

Спеціальне дослідження давньотюркської та давньоіранської лексики в топонімії Слобожанщини дає можливість уявити цей лексичний субстрат як системно організовану сукупність географічних термінів, запозичених протягом ХVІ – ХVІІ ст. і які стали основою для формування назв великих і малих водотоків, а пізніше – населених пунктів. В роботі зазначено про передумови для появи і розповсюдження тюркського та іранського шару топонімної лексики, визначено основні теоретичні аспекти дослідження запозиченої із неслов’янських мов термінології, визначено роль географічних апелятивів у формуванні місцевого топонімікону, проведено ґрунтовний етимологічний аналіз, семантичну інтерпретацію та здійснено структурну характеристику запозиченої лексики. Наведено думки і погляди східнослов’янських етимологів та лексикографів ХІХ – ХХ ст. щодо пояснення того чи іншого значення окремих тюркізмів або іранізмів. Виявлено продуктивність апелятивної лексики у топонімотворенні та встановлено ареали її функціонування на теренах Слобідської України.

Посилання

Добродомов И. Г. Оскол / И. Г. Добродомов // Русская речь. – 1986. – № 3. – С. 123– 127.

Добродомов И. Г. Ворскла: этимологический этюд / И. Г. Добродомов // Этническая топонимика / отв. ред.: Е. М. Поспелов, Г. П. Смолицкая. – М. : Изд-во АН СССР, 1987. – С. 78–86.

Муромцев І. В. Семантико-структурні типи гідронімії басейну р. Сіверського Дінця : дис. … канд. філол. наук : 10.02.02 / Муромцев Ігор Вікторович. – Харків, 1968. – 387 с.

Отин Е. С. К этимологии названий некоторых рек “анималистского” происхождения / Е. С. Отин // Повідомлення української ономастичної комісії / відп. ред. К. К. Цілуйко. – К. : Наук. думка, 1967. – Вип. 2. – С. 13–27.

Отін Є. С. Гідроніми Східної України / Є. С. Отін. – К.-Донецьк : Вища шк., 1977. – 156 с.

Федоровский А. С., Барвинский В. А. История края // Природа и население Слободской Украины. Харьковская губерния: Пособие по родиноведению. – Х. : Союз, 1918. – С. 226–260.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія