Структура конотативного макрокомпонента в семантиці дієслів.

Автор(и)

  • A. S. Stadniy Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

дієслово, конотативний макрокомпонент, мікрокомпонент, емотивність, оцінність, експресивність, стилістичний компонент

Анотація

Стаття присвячена дослідженню конотативного макрокомпонента в семантиці дієслів. Встановлено, що конотація – багатокомпонентне ціле, елементами якого є емотивний, оцінний, експресивний та стилістичний мікрокомпоненти. Емотивність – мовна категорія, яка емоційно відображає дійсність. Оцінність – функціональна категорія, що полягає у вираженні позитивного, негативного чи амбівалентного ставлення до об’єкта. Експресивність створює додаткові смислові відтінки, що поєднуються з основним значенням і підсилюють його. Стилістичний компонент – частина конотації, що доповнює денотацію і відображає уявлення про використання слова, вказує на ситуацію, у якій відбувається мовлення. Конотативні мікрокомпоненти виступають у сукупності і їх важко розмежувати. Конотативний макрокомпонент дієслів об’єднує у своїй структурі не лише оцінно-експресивне, емотивно-стилістичне забарвлення, а й культурно-логічні семи як віддзеркалення національної свідомості українського народу.

Посилання

Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики : монография / Н. Ф. Алефиренко. – Волгоград : Перемена, 1999. – 274 с.

Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / И. В. Арнольд. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1999. – 443 с.

Беркнер С. С. Некоторые аспекты коннотации / С. С. Беркнер // Актуальные проблемы языкознания и методики обучения иностранным языкам : материалы междунар. науч. конф. 3-4 марта 2000 г. / отв. ред. Н. М. Малкина. – Воронеж, 2000. – С. 21–22.

Берлизон С. Б. Эмоциональное значение – особый компонент смысловой структуры слова (фразеологической единицы) / С. Б. Берлизон // Вопросы описания лексико- семантической системы языка : тезисы докл. науч. конф. (16-18 нояб. 1971 г.) / М-во высш. и сред. образования СССР. – М., 1971. – Ч. 1. – С. 5.

Васильев Л. М. Семантика русского глагола / Л. М. Васильев. – М. : Высш. шк., 1981. – 184 с.

Гамзюк М. В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць : (на матеріалі німец. мови) : монографія / М. В. Гамзюк. – К. : Вид. центр Київ. держ. лінгвістич. ун-ту, 2000. – 255 с.

Иванищева О. Н. Коннотативный аспект лексического значения слова и место культурной коннотации / О. Н. Иванищева // Язык-культура-человек : межвуз. сб. ст. / ред. О. Иванищева. – Мурманск, 2001. – Вып. 1, ч. 1. – С. 13–32.

Сердобинцев Н. Я. Семантическая структура слова и его коннотации / Н. Я. Сердобинцев // Теория слова и функционирования словарных единиц : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. пед. ин-т им.К. А.Федина. – Саратов, 1981. – С. 4–25.

Телия В. Н. Коннотативний аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия ; отв. ред А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1986. – 139 с.

Филиппов А. В. К проблеме лексической коннотации / А. В. Филиппов // Вопросы языкознания. – 1978. – № 1. – С. 57–63.

Харченко В. К. Взаимодействие коннотативных признаков, созначений в семантике слова / В. К. Харченко // Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака : межвуз. сб. науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. З. Д. Попова. – Воронеж, 1983. – С. 47–52.

Хоменко Л. А. К вопросу о возникновении коннотативного аспекта в значении фразеологических единиц (ФЕ) : (на материале немец. яз.) / Л. А. Хоменко // Семантика единиц различных уровней в романо-германских языках : сб. науч. тр. / Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. ; отв. ред. А. Н. Мороховский. – К., 1982. – С. 183–190.

Шаховский В. И. Что такое эмотивное значение? / В. И. Шаховский // Проблемы изучения слова: семантика, структура, форма : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1990. – С. 4–53.

Шепшова Т. А. Проблема семантики экспрессивных средств французского языка : (на примере фразеологизмов с компонентом-зоонимом) / Т. А. Шепшова // Актуальные проблемы языкознания и методики обучения иностранным языкам : материалы междунар. науч. конф. 3-4 марта 2000 г. / отв. ред. Н. М. Малкина ; Воронеж. гос. пед. ун-т, Ф-т иностр. яз. – Воронеж, 2000. – С. 231–232.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія