Перцептивний компонент у структурі етнокультурних стереотипів-вестизмів.

Автор(и)

  • T. F. Semashko Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

ментально-когнітивний рівень, перцепція, когнітивна структура, стереотипи із сенсорним компонентом, вестизми

Анотація

Антропоцентричний принцип та когнітивно-дискурсивна парадигма, що є сьогодні провідними у вивченні мовних явищ, зумовлюють розширення кола мовознавчих досліджень до вивчення складних когнітивних процесів та їхнього впливу на мовне відображення дійсності, що продукує аналіз когнітивних структур, як елементів сучасного комунікативного простору. У цьому процесі стереотипи із сенсорним компонентом, як узагальнені ментальні конструкти, що є результатом профілювання світу етнічною свідомістю, відіграють особливу роль. Структура фонових знань, яка існує на ментально- когнітивному рівні, дає підстави розглядати останні як важливий компонент лінгвокультурного простору, який є засобом категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості. Пропоноване дослідження зумовлене недостатньою увагою до стереотипів із сенсорним компонентом як репрезентантів національно-культурної своєрідності етносу. Автор статті на базі одного фрагменту мовної системи (стереотипів-вестизмів) робить спробу встановити реєстр стереотипів із сенсорним компонентом, що номінують семантичне поле «назви одягу»; означити їх стилістичні маркери та співвіднесеність із мовними нормами; з’ясувати функціональне навантаження пофарбування одягу у створенні цілого спектру узагальнених ознак індивіда, що водночас слугує своєрідним індикатором національно- культурної ідентичності етносу.

Посилання

Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Постулаты когнитивной семантики / А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский // Известия АН. Серия литература и язык. – Т. 56. – 1997. – № 1. – С. 11-21.

Бєлєхова Л. I. Образний простiр американськоï поезiï: лiнгвокогнiтивний аспект : дис. … доктора. фiлол. наук : 10.02.04 / Бєлєхова Лариса Іванівна. – К., 2002. – 516 с.

Горожанова С. Лексичні засоби створення портретів персонажів у прозових творах Лесі Українки / С. Горожанова // Науковий вісник Волинського державного університету. – № 10. – 1999. – С. 68-70.

Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода / В. З. Демьянков // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17-33.

Ермоленко С. С., Харитонова Т. А., Ткаченко О. Б., Яворська Г. М., Ткаченко В. А., Шамота А. М. Мова в культурі народу (план-проспект) // Мовознавство. – 1998. – № 4-5. – C. 3- 17.

Кибрик А. А. Когнитивные исследования по дискурсу / А. А. Кибрик // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5. – С. 124-139.

Клаус Г. Сила слова: Гносеологический и прагматический анализ языка / Г. Клаус. – Москва,1967. – С. 28.

Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука / Е. С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 34-47.

Маковский М. М. Лингвистическая генетика: Проблемы онтогенеза слова в индоевропейских языках / М. М. Маковский. – Стереотипное издание. – М. : URSS ЛКИ, 2014. – 208 с.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – 3-е изд., репринт. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. – 407 с.

Рябцева Н. Язык и естественный интеллект / Н. Рябцева. – Москва, 2005. – 342 с.

Цивьян Т. Ф. Лингвистические основы балканской модели мира / Институт славяноведения и балканистики. Отв. ред. В. Н. Топоров / Т. Ф. Цивьян. – М. : Наука, 1990 . – 207 с.

Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях / А. Ченки // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2. – С. 68-78.

СУМ – Словник української мови : в 11 т. / [гол. ред. кол. І. К. Білодід]. – К. : Наукова думка, 1970–1980.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія