Лексико-семантичні групи термінологічних іменників- юкстапозитів із гіперо-гіпонімійними відношеннями.

Автор(и)

  • L. A. Radomska Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

іменник-юкстапозит, гіперонім, гіпонім, співгіпонім, гіперо-гіпонімійні відношення, лексико-семантична група, родо-видова мікрогрупа

Анотація

Дослідження гіперо-гіпонімійних зв’язків у термінологічній лексиці сприяє її систематизації і з’ясуванню ієрархічних відношень в окремих терміносистемах. Термінологічні іменники-юкстапозити – особлива категорія компактних за структурою лексичних одиниць, утворених складанням двох чи більше слів без сполучних голосних за допомогою дефіса. Вивчення системних відношень між їхніми компонентами розширює уявлення про способи формування термінів, уможливлює увиразнення лінгвістичного трактування поняття «юкстапозит». У статті проаналізовано особливості гіперо-гіпонімійних відношень між компонентами термінологічних іменників-юкстапозитів, з’ясовано специфіку вияву цих відношень на тлі зв’язків між самостійними однослівними термінами. Виокремлено й схарактеризовано вісімнадцять лексико-семантичних груп термінологічних іменників-юкстапозитів, у межах яких виділено підгрупи, а в межах підгруп – родо-видові мікрогрупи. Родо-видові мікрогрупи формують гіпероніми зі співгіпонімами. Залежно від кількості родо-видових мікрогруп розмежовано ядерні (продуктивні, кількість юкстапозитів у їхньому складі становить більше ніж 3 % від кількості термінологічних іменників-юкстапозитів із гіперо-гіпонімійними відношеннями) та периферійні (малопродуктивні, менше 3 %) групи іменників-юкстапозитів.

Посилання

Азарова Л. Є. Структурна та фонетична побудова складних одиниць у концепції „золотої” пропорції : [монографія] / Л. Є. Азарова. – Вінниця : Віноблдрукарня, 2001. – 284 с.

Булих-Верхола С. З. Гіперо-гіпонімічні відношення в українській музичній термінології // С. З. Булих-Верхола, Ю. В. Теглівець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Одеса, 2015. – № 15, т. 1. – С. 7 – 9.

Гонтар М. Родо-видові відношення в терміносистемі журналістики / Марина Гонтар // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. – № 675. – С. 83 – 86.

Литвинко О. А. Проблема гіперо-гіпонімічних відношень (на матеріалі англійської термінологічної підсистеми машинобудування) / О. А. Литвинко // Філологічні трактати. – 2014. – Т.6, № 4. – С. 41 – 45.

Панько Т. І. Українське термінознавство : [підручник] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216с.

Потапчук О. Гіперо-гіпонімічні відношення в системі економічних термінів / Ольга Потапчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. – Луцьк, 2014 – Вип. 2. – С. 57 – 62.

Радомська Л. А. Вивчення обсягу поняття «юкстапозит» у сучасному мовознавстві / Л. А. Радомська // Методичні студіїї : зб. наук.-метод. праць / укл. Михайло Вінтонів (відпов. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – Вип. 4. – С. 249 – 260.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Сіренко Т. В. Застосування принципу гіперо-гіпонімічних рядів для поглиблення фреймової структури лексико-семантичної системи англомовної термінології індустрії моди (на прикладі субфрейму «Headwear») / Т. В. Сіренко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІ. Термінознавство. 6 (ч. 2). – Луцьк, 2011. – С. 197 – 201.

Українська мова. Енциклопедія / [редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін.] – 3-тє вид., зі змінами і доп. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с.

Azarova Larysa Ye. Hyper-hyponymic relations in noun-juxtapositions of the Ukrainian terminology / Larysa Ye. Azarova, Ludmila A. Radomska // Repozytorim Annales UMCS, Sectio FF – Filologia. – Vol. XXXI. – Lublin, 2013. – С. 115 – 124.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія