Дієіменник як засіб інформаційної компресії в реченні і тексті.

Автор(и)

  • K. V. Ponomarenko Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Ключові слова:

дієіменник, предикат, пропозиція, семантичне ускладнення речення, комунікативна організація тексту, конденсація інформації

Анотація

У статті проаналізовано дієіменник як засіб компресії інформації на семантико-синтаксичному й комунікативному рівні. Зокрема, окреслено спектр аспектів теоретичного осмислення дієіменника, з’ясовано його морфолого-синтаксичні особливості синкретичної мовної одиниці, що поєднує в собі формально-граматичні ознаки іменника із семантико-синтаксичними властивостями дієслова. Семантико-синтаксична специфіка аналізованої одиниці мови схарактеризована у зв’язку з її потенційною предикатністю, здатністю відтворювати структуру пропозиції. Пропозицію розглянуто як зв’язну ланку між реченням і текстом, мінімум значущої інформації про подію, ситуацію. Визначено функції дієіменників у позиції головних та другорядних членів речення в аспекті згортання інформації й семантичного ускладнення речення. Проаналізовано комунікативні функції дієіменника у висловленні й тексті, зокрема його роль в організації текстової інформації, потенціал передавати найбільш важливу інформацію, а отже, здатність акцентувати увагу реципієнта. Наведено результати дослідження функцій дієіменника в комунікативній організації тексту, окремих мовних експериментів, які доводять, що основною функцією дієіменника в реченні і тексті є конденсація інформації.

Посилання

Адамец П. О семантико-синтаксических функциях девербативных и деадъективных существительных / Пршемисл Адамец // Филологические науки. – 1973. - №4. - С. 40 – 45.

Валгина Н. С. Теория текста: Учебное пособие / Валина Н. С. – М. : Логос, 2003. – 210с.

Дейк Т. А. ван. Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. 23. – С. 153 – 208.

Долженко Н. Г. Русское предложение с девербативным оборотом: особенности темпоральной семантики / Н. Г. Долженко // Филологические науки. – 2005. - № 6. – С. 63 – 71.

Залевская А. А. Введение в психолингвистику / Залевская А. А. – М. : Рос. гос. гуманитарный ун-т, 1999. – 381 с.

Зеніна А. В. Афіксальні словотвірні моделі термінів банківської справи (на матеріалі англізмів-субстантивів) / А. В. Зеніна // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 9 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін. – Кривий Ріг, 2013. – С. 180 – 188.

Золотова Г. А. Коммуникативная грамматика русского языка / Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. – М. : Наука, 2004. – 544 с.

Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: [монографія] / Клименко Н. Ф. , Карпіловська Є. А. , Кислюк Л. П. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка / Колшанский Г. В. – М. : Наука, 1984. – 175 с.

Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. – М. : Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 243 с.

Крылова О. А. Коммуникативный синтаксис русского языка: дисс. … доктора филол. наук : 10.02.01 / Ольга Алексеевна Крылова. – М. : РУДН, 1993. – 338 с.

Манаенко Г. Н. Предикация, предикативность и пропозиция в аспекте «информационного» осложнения предложения / Г. Н. Манаенко // Филологические науки. – 2004. – № 2. – С. 59–68.

Никитин М. В. Развернутые тезисы о концептах / Никитин М. В. // Вопр. когнитивной лингвистики : науч.-теорет. журн. – 2004. – № 1. – С. 53–64.

Смаль-Стоцький С. Граматика руської мови / Смаль-Стоцький С., Ґартнер Ф. – 3-є переробл. вид. – Відень, 1914. – 202 с.

Фрумкина Р. М. Психолингвистика / Фрумкина Р. М. – М. : Изд-во МГУ, 2006. – 315 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія