Номінація процесів будівництва у східноподільських говірках.

Автор(и)

  • L. B. Polishchuk Уманський державний педагогічний університет імен Павла Тичини

Ключові слова:

діалект, діалектна лексика, тематична група лексики, лексико- семантична група, агентивив, процес, мозаїчні вкраплення, будувати

Анотація

Важливу роль в аналізі структури діалектів, визначенні діалектного членування мови загалом відіграє вивчення діалектної лексики за окремими тематичними групами лексики та лексико-семантичними групами з урахуванням усіх багатовимірних зв’язків та відношень, у яких перебуває лексема з іншими елементами системи. Особливої значущості аналіз діалектних слів набуває тоді, коли мовні одиниці є виразниками регіональної культури і сприяють реконструкції історії культури народу загалом. Назви реалій будівництва містять не тільки лінгвістичну інформацію, а й дають уявлення про різні сторони життя й діяльності носіїв мови в конкретному регіоні. Проаналізований матеріал дає підстави зробити висновки про те, що структуру будівельної лексики складає набір багатьох лексико-семантичних груп, які розпадаються на менші мікрогрупи: назви будівельних матеріалів (будівельні матеріали природного походження, вироби із матеріалів природного походження, матеріали промислового виробництва); назви процесів будівництва; назви осіб; назви будівель та їхніх конструктивних частин (назви житлових приміщень, назви господарських споруд, назви приміщень для тварин); назви малих архітектурних споруд.

Посилання

Бондар О. І. Українське діалектне словникарство початку ХХІ століття / О. І. Бондар // Bicник Одеського національного університету. Серія: Філологія. – Т. 17. – Вип. 4. – Одеса, 2012. – С. 5–18.

Глуховцева К. Д. Говірка як об’єкт діалектологічних досліджень / К. Д. Глуховцева // Діалектологічні студії. 4: школи, постаті, проблеми / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2004. – С. 262–274.

Глуховцева К. Динаміка складу назв господарських приміщень у східнослобожанських говірках / К. Глуховцева // Український діалектологічний збірник. Книга 3: Пам’яті Тетяни Назарової / упоряд., ред., передм. П. Ю. Гриценка ; редкол. : П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К. : Довіра, 1997. – С. 177–194.

Гороф’янюк І. В. Лексикографічне відтворення лексики подільського говору / І. В. Гороф’янюк // Філологічні студії : зб. наук. статей. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – С. 10–14.

Гринько Р. О. Спостереження над будівельною лексикою іншомовного походження у пам’ятках української мови ХVI – першої половини ХVII ст. / Р. О. Гринько // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами : тези доп. – Ужгород, 1982. – С. 9–10.

Гриценко П. Ю. Українська діалектна лексика: реальність і опис (деякі аспекти) / П. Ю. Гриценко // Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний, лінгвогеографічний аспекти : матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2005.– С. 5–23.

Гриценко П. Ю. Діалекти української мови / П. Ю. Гриценко // Енциклопедія сучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 651.

Гриценко П. Ю. До питання про ареальний аспект дослідження лексико-семантичної системи / П. Ю. Гриценко // Фонетична, морфологічна і лексична система українських говорів : зб. ст. / відп. ред. І. Г. Матвіяс. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 163–167.

Довгань С. Трансформаційні процеси в житловому будівництві українців Черкащини кінця ХІХ – ХХ століть (на матеріалах експедиції) / Сергій Довгань // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 4. – С. 81–83.

Тищенко Т. М. Ареальна стратифікація східноподільських говірок / Т. М. Тищенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 3, кн. 2. – С. 31–38.

Царалунга І. Б. Помешкання українців кінця ХVІ – початку ХVІІ століття (на матеріалі Житомирських актових книг) / І. Б. Царалунга // Волинь – Житомирщина : Історико- філологічний збірник з регіональних проблем. – 2010. – № 22(1). – С. 186–199.

Чепіга І. П. Будівельна лексика староукраїнської мови (загальні поняття) / І. П. Чепіга / Мовознавство. – 1982. – № 2. – С. 51–61.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія