Семантична та словотвірна структура прізвищ на -енк-о (на матеріалі антропонімії Донеччини).

Автор(и)

  • V. D. Poznanska

Ключові слова:

антропонімія, прізвище, особове ім’я, давньослов’янське ім’я, християнське ім’я, варіант імені, прізвисько, апелятив

Анотація

Дослідження прізвищ із суфіксом -енк-о дає змогу охарактеризувати їх як найхарактерніші та найуживаніші українські прізвища, що концентрують лінгвістичну та історичну інформацію, відображають реалії життя того часу, коли формувалася прізвищева система української мови. У статті проаналізовано погляди лінгвістів на генезу суфікса -енк-о, розкрито семантику іменникових утворень із цим формантом у сфері загальних назв і поступову патронімізацію їх, перехід в особові назви синів. На матеріалі антропонімії Донеччини висвітлено процес формування прізвищ на -енк-о на базі онімної та апелятивної лексики і виділено два види прізвищ: відіменні та відапелятивні. Визначено роль церковно-християнських та давньослов’янських автохтонних імен і структурних типів їх у творенні прізвищ. Описано семантичні розряди апелятивів і визначено їхню активність у прізвищетворенні. Виокремлено прізвища подвійної мотивації.

Посилання

Бучко Г. Є. До слов’янських відкомпозитних імен у творенні українських прізвищ [Текст] / Г. Є . Бучко // Українська пропріальна лексика. – К. : Кий, 2000. – С. 20‒23.

Демчук М. О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців ХІV ‒ XVIII ст. [Текст] / М. О. Демчук. – К. : Наук. думка, 1988. – 172 с.

Кравченко Л. О. Прізвища Лубенщини [Текст] / Л. О. Кравченко. – К. : Факт, 2004. ‒198 с.

Недилько О. Д. Антропонимия северной части Левобережной Украины (вторая половина ХVII – первая половина ХVIIІ вв.) : автореф. дисс. … канд. филол. наук [Текст] / О. Д. Недилько. – К., 1969. – 23 с.

Осташ Р. І. Словотворча структура [Текст] / Р. І. Осташ // Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії ХVII ст. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 20‒26.

Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища [Текст] / Ю. К. Редько. – К. : Наук. думка, 1966. – 216 с.

Садовнича В. В. Прізвищеві назви з формантом -енк-о в антропоніміконі Слобожанщини ХVІІІ ст. [Текст] / В. В. Садовнича // Актуальні питання антропоніміки. ‒ К., 2005. – С.199‒207.

Сімович В. Українські іменники чоловічого роду на -о в історичному розвитку й освітленні [Текст] / В. Сімович // Праці українського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі : наук. зб. ‒ Прага, 1929. ‒ С. 305‒369.

Степович А. Заметки о происхождении и склонении малорусских фамилий [Текст] / А. Степович // Филологические записки. – Воронеж, 1882. – С. 1‒7.

Сухомлин І. Д. Українські чоловічі прізвища старої Полтавщини з суфіксом -енко (на матеріалі «Актових книг Полтавського городового уряда ХVІІ в.) [Текст] / І. Д. Сухомлин // Питання топоніміки та ономастики. – К. : Вид-во АН УРСР, 1972. – С. 119‒131.

Ткаченко О. Б. Українські прізвища з суфіксом -енк-о та споріднені утворення (питання походження) [Текст] / О. Б. Ткаченко // Слов’янське мовознавство. ‒ К. : Вид-во АН УРСР, 1958. ‒ Т. 2. ‒ С. 38‒53.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії [Текст] / М. Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1977. – 236 с.

Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців : історико-етимологічний словник [Текст] / П. П. Чучка. – Львів : Світ, 2005. – 704 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія