Егоцентрична ‘там’-семантика генітива в українській мові.

Автор(и)

  • V. P. Pylypak

Ключові слова:

генітив, первинна присубстантивна функція генітива, вторинні придієслівні прийменникові та безприйменникові функції генітива, егоцентрична семантика, дейктичні семи

Анотація

Вивчення семантики та функціонування мовних одиниць і категорій у зв’язку з виявленням людського чинника в мові, суб’єктивної позиції мовця є актуальним в наш час. Теорії, що спираються на принцип дослідження системи мови і функціонування мовних одиниць у зв’язку з людиною-мовцем, називаються антропо- чи егоцентричними (І.В. Арнольд, К Бюлер, Е. Бенвеніст, С.Д. Кацнельсон, М.О. Луценко, Ю.С. Степанов, М.О. Шелякін). Розгляд родового відмінка у семантико-прагматичному аспекті, що пов’язаний з виявленням егоцентричних семантичних чинників у мовних одиницях та категоріях, дозволяє поглибити уявлення про причини його широкого функціонально-семантичного навантаження в українській мові, зрозуміти можливість використання генітива у первинних та вторинних функціях.

У статті окреслені основні традиційні тенденції та підходи до визначення загальної семантики генітива в українській мові у присубстантивній атрибутивній функції та у придієслівній адвербіальній прийменниковій функції. При цьому відзначається недостатнє врахування таких факторів, як особливості ситуації мовлення, прагматичні мотиви мовця чи суб’єкта дії тощо. Глибинна егоцентрична семантика генітива розглядається як вияв різноманітних похідних відтінків широкого егоцентричного смислу дейктичного характеру ‘там’. Семантичний компонент ‘там’ є елементом семантичної опозиції ‘тут’ – ‘там’, що є показником співвідношення мовцем усіх явищ і об’єктів дійсності щодо своєї особи, протиставлення себе оточенню, зовнішньому об’єктивному світу.

Посилання

Богдан М.М. Значення і синтаксичні функції родового присубстантивного відмінка (Безприйменникові конструкції) / М.М. Богдан // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 6. – С. 35-45.

Богдан М.М. Родовий відмінок при віддієслівних іменниках / М.М. Богдан // Українська мова і література в школі. – 1972. – № 2. – С. 24-27.

Вихованець І. Родовий відмінок: центр чи периферія відмінкової системи? / Іван Вихованець // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. Вип. 7. – Донецьк: ДонНУ. – С. 10-16.

Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови / І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1980. – 286 c.

Вихованець І.Р. Система відмінків української мови / І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1987. – 232 c.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська. – К.: Пульсари, 2004. – 398 c.

Гуйванюк Н.В. Родовий приналежності в сучасній українській мові / Н.В. Гуйванюк // Українське мовознавство. – 1982. – Вип. 10. – С. 41-48.

Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова / М.А. Жовтобрюх. – К.: Наук. думка, 1984. – 255 c.

Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В., Щукіна І.А. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк, Г.В. Ситар, І.А. Щукіна. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 416 с.

Загнітко А.П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс) / А.П. Загнітко. – Ч. 1: Навч. посібник – К.: ІЗМН, 1996. – 202 с.

Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия / С.Д. Кацнельсон. – М.: Наука, 2001. – 864 с.

Луценко М.О. Кілька зауважень до теорії конструктивної граматики / М.О. Луценко // Семантика і функції граматичних структур: Зб. наук. пр. – К.: НМКВО, 1991. – С. 110-115.

Луценко Н. К вопросу о семантике родительного падежа / М.О. Луценко // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. Вип. 7. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С. 41-51.

Сенів М.Г. Мовні засоби вираження локативності у класичних мовах / М.Г. Сенів // Одиниці і категорії сучасної лінгвістики: Зб. ст., присвяч. ювілею В.Д. Каліущенка. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток ЛТД”, 2007. – С. 388-397.

Степанов Ю.С. Основы общего языкознания / Ю.С. Степанов. – М.: Просвещение, 1975. – 273 с.

Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – 2-е вид., переробл. – К.: Вища шк., 1997. – 670 с.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – 2-е вид., переробk. і доп. – К.: Вища школа, 2000. – 430 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія