Міфологема води в поезії С. Черкасенка.

Автор(и)

  • M. M. Moshnoriz Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

міф, міфопоетика, міфологема, модернізм, символ

Анотація

Дослідження міфопоетики української літератури раннього модернізму набули особливої актуальності у зв’язку з необхідністю з'ясування специфіки міфологічного фактора в творчості письменників-модерністів. Література модернізму є запереченням художніх принципів реалізму й натуралізму, тому створювала власні міфи, нерідко й самі твори перетворюються на міфологеми. У роботі досліджено міфологічний фактор поезії С. Черкасенка, зокрема висвітлюється специфіка художнього втілення міфологеми води. Міфологема води постає в поезії С. Черкасенка в символічних та алегоричних втіленнях. Виявлено, що міфологема води набуває численних варіацій, таких як ріка, хвиля, море, озеро. Аналіз функції міфологем у поезії С. Черкасенка дає змогу краще зрозуміти та доповнити розуміння його творів, дає змогу описати та пояснити художній світ письменника. Зроблено спробу сформулювати такі фундаментальні символічні значення міфологеми вода, які знаходимо в поезії С. Черкасенка. Міфологема води – це першооснова, початковий стан всього сущого, початок життя, втілення чоловічої чи жіночої животворчої сили, метафора смерті, небезпеки, зникнення, початок і фінал всіх речей.

Посилання

Аверинцев С. С. Вода / С. С. Аверинцев // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2т. – М., 1980. – Т. 1. – С. 111, 240.

Бовсунівська Т. Міфологема як резистентний складник літератури / Тетяна Бовсунівська // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 49-52.

Вишина М. Ю. Парадигма ключових понять міфологічного аналізу художнього тексту / М. Ю. Вишина // Вісник Житомирського державного університету. – Випуск 55.– Житомир, 2010. – С. 140-143.

Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

Гурдуз А. І. Міфопоетика літературного твору та міфопоетична парадигма: теоретичний аспект // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 6. – С. 57-59.

Иванов Вяч. Вс. Верх и низ / Вяч. Вс. Иванов // Мифы народов мира: Энциклопедия. – М., 1980. – Т. 1. – С. 233-234.

Дронь К. І. Міфопоетика Франка: термінологічний аспект / К. І. Дронь // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2006. – Вип. 26. – С. 133-137.

Элиаде М. Аспекти мифы / Мирче Элиаде. — М.: Академический проект, 2001. — 240 с. –– Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/el_asp/01.php

Історія української культури / [за загал. ред. І. Крип’якевича]. – К. : Либідь, 1994. – 656 с.

Керлот Х. Э. Словарь символов / Керлот Хуан Эдуардо.— М.: «REFL-book», 1994. – 608 с.

Коляда О. В. Поняття міфопоетики / Олег Васильович Коляда // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – 2005. – № 22. – С. 198-199.

Костюк І. Міфологема: історія поняття / Ірина Костюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Вип. 22. – С. 405-416.

Літературознавча енциклопедія: у 2 томах / [авт-укл. Ковалів Ю. І.]– Т. 2. К.: ВЦ «Академія», 2002.– 624 с.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова,. О. Бойченка та ін.] – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

Мелетинский Е. М. Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. – М.: Советская энциклопедия, 1990.– 672 с.

Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму /Я. Поліщук // Слово і час , 2001. – № 2.– С. З5-45.

Слоньовська O. Міфема і художній текст: особливості, роль, функції найменшого уламку міфу / O. Слоньовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 7- 8. – С. 57-62.

Черкасенко С. Ф. Твори: в 2 т. Т.1: Поезія. Драматичні твори / [Упоряд., приміт.та передмова О. Мишанич]. – Київ: Дніпро, 1991. – 891с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія