Зони синтаксичної нечленованості і типи нечленованих словосполучень.

Автор(и)

  • M. I. Lychuk Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова:

ядерний конституент, структурна функція, внутрішня синтаксична нечленованість, категорійна ознака, градуальність, ядерна, напів’ядерна та периферійні зони

Анотація

У статті проаналізовано виділення в словосполученнєвій теорії типів синтаксично нечленованих словосполучень за ступенем злитості компонентів. Окреслено три зони синтаксичної нечленованості: ядерну, напів’ядерну та периферійну. Пояснено диференціацію зон з опертям на сутнісні характеристики: структурну функцію ядерного конституента та його граматичну природу. Важливим критерієм виділення типів нечленованих словосполучень в межах зон є власне-синтаксична і внутрішня синтаксична нечленованість. Розкрито сутність власне-синтаксичної нечленованості. Ознака виявляється на реченнєвому рівні: нечленоване словосполучення займає в реченні синтаксичну позицію якогось одного члена речення. Пояснено внутрішню синтаксичну нечленованість з опертям на граматичну природу стрижневого слова. Найчастіше ядерний конституент виражений словом релятивної семантики, що підтверджує низький рівень його інформативності. Ядерні конституенти реалізують свої категорійні значення тільки в сполученні з залежним конституентом. Визначено градуальний характер внутрішньої синтаксичної нечленованості і його залежність від самостійності / несамостійності ядерного конституента. Охарактеризовано типи і різновиди нечленованих словосполучень ядерної, напів’ядерної та периферійної зон. Ядерну зону утворюють нечленовані словосполучення, позначені високою градуальністю, напів’ядерну – з низькою градуальністю. Периферійну зону формують нечленовані словосполучення, синтаксична нечленованість яких залежить від внутрішньореченнєвих чинників. Найповніше представлена ядерна зона синтаксичної нечленованості: її наповнюють сім типів нечленованих словосполучень.

Посилання

Бабайцева В. В. Современный русский язык. Часть 3. Синтаксис. Пунктуация / В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов. – М. : Просвещение, 1987. – 256 с.

Бабайцева В. В. Система членов предложения в современном русском языке: монография / В. В. Бабайцева. – М. : Флинта: Наука, 2011. – 496 с.

Баклушин А. В. Аналитичность и флективность в системе и тексте (на материале современного немецкого языка). – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1989. – 184 с.

Балко М. В. Семантико-синтаксичні і структурні аспекти цілісних словосполучень сучасної української мови: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Марина Володимирівна Балко. – Запоріжжя, 2004. – 203 с.

Беляев Ю. И. Синтаксис современного русского литературного языка: учеб. пособие / Ю. И. Беляев. – Херсон, 2001. – 494 с.

Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове / учеб. пособие. – М. : Высшая шк., 1972. – 601 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.

Золотова Г. А. О типах неделимых сочетаний в предожении / Г. А. Золотова // Русский язык в национальной школе. – 1965. – №3. – С. 28-39.

Кротевич Е. В. Словосочетание как строительный материал предложения / Е. В. Кротевич // Вопросы славянского языкознания. – Кн. ІУ. – Харьков, 1955. – С. 17-25.

Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / П. А. Лекант. – М. : Высшая шк., 1986. – 176 с.

Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи / И. И. Мещанинов. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1945. – 321 с.

Мороховская Е. Я. Основные аспекты общей теории лингвистических моделей / Е. Я. Мороховская. – К. : Вища шк., 1975. – 246 с.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання: навч. посібник / Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

Ries J. Was ist Syntax? / J. Ries. – Prag, 1927. – 320 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія