Експлікація темпоральних семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами в сучасній українській літературній мові

Автор(и)

  • O. V. Kovtun

Ключові слова:

аналітичний сполучник, сполучний комплекс, складносурядне речення, складнопідрядне речення, просте ускладнене речення, семантико-синтаксичне відношення, темпоральні сполучники, темпоральне семантико-синтаксичне відношення

Анотація

У статті досліджено сполучні комплекси, які виконують функцію зв’язку та виражають темпоральні семантико-синтаксичні відношення у складнопідрядному реченні, визначено їхні типи за будовою, охарактеризовано види семантико-синтаксичних відношень, які вони виражають, установлено співвіднесеність таких сполучних комплексів із типовими темпоральними сполучниками української мови, з’ясовано відмінності між різними групами засобів зв’язку предикативних частин темпоральних складнопідрядних речень. У дослідженні проаналізовано структуру та морфологічні моделі темпоральних сполучних комплексів, виокремлено їхні структурні частини, визначено стрижневий компонент, що поєднує всі одиниці групи, описано семантичні відтінки та стилістичну забарвленість таких моделей. Висновки, зроблені у статті, сприяють впорядкуванню складу сполучних засобів, з’ясуванню їхньої функціонально-стильової маркованості, визначенню джерел та перспектив поповнення сполучникової системи української літературної мови новими одиницями. Її узагальнення поглиблюють синтаксичну науку про систему засобів зв’язку у складному реченні. Концепція сполучних комплексів посприяла відмежуванню їх від складених сполучників. Комплексне дослідження таких одиниць розширило синтаксичний аналіз складносурядних і складнопідрядних речень, синонімії складних синтаксичних конструкцій.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручник / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Городенська К. Граматичний словник української мови. Сполучники / Катерина Городенська. – К.; Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.

Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови : монографія / К. Г. Городенська. – К. : Інститут української мови : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 208 с.

Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : монографія / І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 400 с.

Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: навч. посіб. / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К., 1994. – 670 с.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / [заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1972. – 515 с.

Христіанінова Р. О. Конструктивно-синтаксичні особливості складнопідрядних темпоральних речень // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст.. / [редкол.: В. О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України. – Вип. 9: Лінгвістика і літературознавство. – 2004. – С. 473-479.

Христіанінова Р. О. Семантичні особливості складнопідрядних темпоральних речень / Р. О. Христіанінова // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – Вип. ХІІІ : лінгвістика і літературознавство. – С. 73-81.

Христіанінова Р. О. Тривало-часові складнопідрядні речення в сучасній українській мові / Р. О. Христіанінова // Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко]. – Харків, 2007. – Вип. 23. – С. 170-173.

Ясакова Н. Ю. Граматична семантика аналітичних сполучників підрядності у структурі складного речення: дис. …канд. філол. наук: 10.02.01 / Наталя Юріївна Ясакова. – К., 2000. – 195 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія