Головна тема давньоукраїнської літературної арахнології.

Автор(и)

  • M. V. Zhylin

Ключові слова:

павук, павутиння, образ, алегорія, риторика, мотив, фауна

Анотація

Дослідження елементів флори і фауни в поетичних екосистемах вимагає ретельного аналізу на мікрорівні. Одним з характерних зоологічних образів традиційної риторичної культури в давньоукраїнській літературі є павук і головний продукт його життєдіяльності – павутиння. Аналіз випадків використання цього образу головним чином за доби бароко дає можливість стверджувати, що смисли, пов’язані з ним, відмінні від новоєвропейських або очікуваних сучасним реципієнтом. Попри відносно малу кількість староукраїнських пам’яток, у яких згадується павук і павутиння, їхні образи зустрічаються реґулярно майже в усіх жанрових різновидах. Образи павука і павутиння позначені обмеженою риторичною валентністю: вони становлять елемент стійкого алегоричного утворення, головним смислом якого є марність, минущість поцейбічного життя людини. Аналізуючи розвиток головної теми літературної арахнології, можна дійти висновку про незначну варіативність смислів і контекстів, пов’язаних з образами павука і павутиння. Основними варіаціями ванітативного мотиву є небезпека боговідступництва, пересторога перед єрессю та владолюбством. Головна тема є успадкованою з Біблії через посередництво східної патристики та давньоруського проповідництва.

Посилання

Абрахам К. Паук как символ в сновидении // Russian Imago : Исследования по психоанализу культуры : сборник / Гл. ред. В. А. Медведев / Карл Абрахам. – Москва : Аграф, 2004. – 591 с.

Августин Аврелий. Исповедь / Перевод и комментарии М. Е. Сергиенко / Августин Аврелий. – М. : Гендальф, 1992. – 290 с.

Антиох Монах. Всеобъемлющее собрание (Пандекты) Богодухновенных Святых Писаний / Пер. со ст.-сл. / Антиох Монах. – Новосибирск : Сибирская Благозвонница, 2015. – 752 с.

Бугославський С. Україно-руські пам’ятки ХІ – ХVІІІ в.в. про князів Бориса та Гліба : (Розвідка й тексти) // Пам’ятки мови та письменства давньої України. Т. 1. / За ред. Вол. Перетца / Сергій Бугославський. – К. : Всеукраїнська Академія Наук, 1928. – 211 с.

Величко С. В. Літопис / Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич / Самійло Величко. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2. – 642 с.

Жиленко І. В. Синопсис Київський. Лаврський альманах / Ред. рада : В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К. : ВІПОЛ. – Спецвип. 2 : Синопсис Київський / Ірина Жиленко. – 2002. – 194 с.

Зедльмайр Х. Секуляризация ада // Утрата середины / Пер. с нем. С. С. Ванеяна / Ханс Зедльмайр. – М. : Прогресс-традиция; Издат. дом Территория будущего, 2008, – с. 379- 396.

Иоанн Златоуст. Восемь слов против иудеев [Ел. документ] / Иоанн Златоуст. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1-4Wd1lKsNnjq5iEJlkq0wh58bkFg- 9gRgP60oIc_CGw/edit?hl=en.

Иоанн Лествичник. Лествица / Иоанн Лествичник. – СПб. : Благовест, 1996. – 325 с.

Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – 2-е изд. – Л. : Изд- во АН СССР, 1926 – 1928. – Т. 1. – Вып. 2 : Суздальская летопись. – 579 с.

ЛЂтописец о первом зачатии и создании святыя обители монастыря Густинского, святыя живоначалныя Троицы, храма общежителного, въ лъто бытия мира 7108 // Полное собрание русских летописей. – Т. 40 : Густынская летопись / Текст подг. Ю. В. Анхимюк, С. В. Завадская, О. В. Новохатко, А. И. Плигузов. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. – С. 153- 169.

Посланье Иякова Черноризьца ко князю Дмитрею Борисовичу // Смирнов С. Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины : (Тексты и заметки). – М. : ЧОИДР, 1912, – кн. 3, отд. 2. – С. 189-194.

Поучение новопосвященному иерею львовского епископа Арсения Желиборского, с приложением сочинения «о сакраментах и тайнах о церковных» // Голубев П. Киевский митрополит Петр Могила й его сподвижники. (Опыт церковно-исторического исследования). – Т. II. (Приложения). – К., 1898. – С. 206-212.

Сковорода Г. С. БесЂда 1-Я, нареченная Observatorium (Сіон) // Повне зібрання творів: У 2-х т. / Ред. кол. В. І. Шинкарук (голова) та ін. / Григорій Сковорода. – К. : Наук. думка, 1973. – Т. 1. – С. 282-306.

Сковорода Г. С. Благодарный Еродій // Повне зібрання творів: У 2-х т. / Ред. кол. В. І. Шинкарук (голова) та ін. / Григорій Сковорода. – К. : Наук. думка, 1973. – Т. 2. – С. 99-118.

Сковорода Г. С. Кольцо // Повне зібрання творів: У 2-х т. / Ред. кол. В. І. Шинкарук (голова) та ін. / Григорій Сковорода. – К. : Наук. думка, 1973. – Т. 1. – С. 357-410.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія