Функційно-комунікативні вияви звертання в сучасній українській прозі (на матеріалі романів А. Кокотюхи та С. Жадана).

Автор(и)

  • D. M. Dmytriieva

Ключові слова:

звертання, кличний комунікат, вокатив, функційно-комунікативний вияв, номінативно-контактна функція, етикетна функція

Анотація

Дослідження функцій звертання з урахуванням комунікативної ситуації є актуальною проблемою сучасної мовознавчої науки. Тексти художніх творів ХХІ століття демонструють різноманітні за своїм мовленнєвим призначенням і стилістичними особливостями вияви звертань, тому вони й стали предметом нашого дослідження. У статті розглянуто основні підходи в лінгвістиці до вивчення звертання, висвітлено погляди мовознавців на його граматичну природу та статус у реченні, виділено основні функції звертання в структурі речення-висловлення. Особливу увагу приділено аналізу семантичних, стилістичних та функційних особливостей звертань із романів А. Кокотюхи та С. Жадана. Досліджено вживання кличних комунікатів у номінативно-контактній та етикетній функціях, здійснено аналіз використання вокативних речень у художньому мовленні.

Посилання

Алексєєва Н. О., Толстокора Н. Г. Звертання як синтаксична одиниця. Теоретичний і дидактичний аспекти [Текст] / Н. О. Алексєєва, Н. Г. Толстокора // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 35-36. – С. 14-24.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] / Ф. С. Бацевич. – К.: Академія, 2009. – 376 с.

Буслаев Ф. И. Историческая граматика русского языка [Текст] / Ф. И. Буслаев. – М.: Учпедгиз, 1959. – 623 с.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови [Текст] / І.Р.Вихованець. – К.: Наукова думка, 1992. – 210 с.

Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць [Текст] / К. Г. Городенська. – К.: Наукова думка, 1991. – 192 с.

Дудик П. С. Просте ускладнене речення [Текст] / П. С. Дудик. – Вінниця, 2002. – 382 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис [Текст] / А. П. Загнітко. – Донецьк: БАО, 2011. – 992 с.

Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса [Текст] / Г. А. Золотова. – М., 1982. – 366 с.

Кучеренко І. К. Категорія відмінка в сучасній українській мові [Текст] / І. К. Кучеренко. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1961. – 52 с.

Мизин О. А. Функция обращения в современном русском языке [Текст] / О. А. Мизин // Вопросы методики преподавания языка и литературы. – Выпуск 4. – Минск, 1973. – С. 36-47.

Миронюк О. М. Історія українського мовного етикету. Звертання [Текст] / О. М. Миронюк. – К.: Логос, 2006. – 212 с.

Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету [Текст] / Н. П. Плющ // Українська мова і сучасність. – К.: НМК ВО, 1991. – С. 90-98.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике [Текст] / А. А. Потебня. – М.: Учпедгиз, 1958. – 536 с.

Рыжова Л. И. Коммуникативные особенности обращения [Текст] / Л. И. Рыжова // Содержательные аспекты предложения и текста: Межвуз. темат. сб. – Калинин: Калининский гос. ун-т, 1983. – С. 128-134.

Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові [Текст] / М. С. Скаб. – Чернівці: Місто, 2002. – 272 с.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання [Текст] : навч. посіб. / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К.: Вища школа, 1994. – 670 с.

Федорченко Н. А. Имена существительные и местоимения в функции обращения и подлежащего в структуре побудительных предложений [Текст] / Н. А. Федорченко // Вопросы изучения русского языка. – Ростов н/Дону, 1960. – С. 14-17.

Формановская Н. И. Речевой етикет и культура общения [Текст] / Н. И. Формановская. – М.: Высшая школа, 1989. – 159 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови [Текст] / К. Ф. Шульжук. – К.: Академія, 2004. – 408 с.

Яценко І. Т. Чи є звертання членом речення? [Текст] / І. Т. Яценко // Синтаксична будова української мови. – К., Наукова думка, 1968. – С. 83-92.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія