Основні концепції вивчення членів речення в мовознавстві.

Автор(и)

  • N. F. Grozian Кримський інженерно-педагогічний університет

Ключові слова:

член речення, синтаксема, комунікатема, формально-синтаксичний ярус, семантико-синтаксичний ярус, комунікативний ярус, логіко-граматична концепція, психолого- граматична концепція, формально-граматична концепція, функційна концепція

Анотація

У статті зроблено аналітичний огляд теоретичних концепцій вивчення членів речення в традиційному і новітньому мовознавстві. Окреслено категорію членів речення як багатоаспектного явища, з’ясовано їхні класифікаційні критерії. Концепції вивчення мінімальних синтаксичних одиниць об’єднано в чотири групи залежно від загальних підходів до з’ясування їхньої сутності: логіко-граматична, психолого-граматична, формально- граматична (традиційна) і функційна. Проаналізовано здобутки і недоліки традиційної класифікації членів речення. Обґрунтовано дієвість функційного підходу, за яким мінімальні синтаксичні одиниці аналізують на тлі формально-синтаксичної, семантико-синтаксичної та комунікативної структур речення. Зауважено, що цілісне дослідження мінімальних синтаксичних одиниць ґрунтується на їхній формальній, семантичній і комунікативній диференціації, а тому створення тривимірної типології членів речення об’єктивно вмотивоване.

Посилання

Бабайцева В. В. Система членов предложения в современном русском языке / В. В. Бабайцева. – М. : Просвещение, 1988. – 159 с.

Белошапкова В. А. Современный русский язык: Синтаксис / В. А. Белошапкова.– М. : Высш. шк., 1977. – 248 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

Вінтонів М. О. Актуальне членування речення і тексту: формальні та функційні вияви : [монографія] / М. О. Вінтонів. – Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2013. – 327 с.

Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць : [монографія]/ К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1991. – 192 с.

Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць : [монографія] / Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 1999. – 336 с.

Дацко Т. Ф. Коммуникативная структура простого предложения в английском и русском языках : дисс. …докт. филол. наук : 10.02.19 «Теория языка» / Т. Ф. Дацко. – Краснодар, 2006. – 337 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2011. – 992 с.

Золотова Г. А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса / Г. А. Золотова. – М. : Наука, 1988. – 440 с.

Іваницька Н. Л. Семантична структура двоскладного речення / Н. Л. Іваницька // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 1. – С. 36-41.

Іваницька Н. Л. Теоретичний синтаксис української мови. Частина перша / Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. – 169 с.

Іваницька Н. Л. Член речення як синтаксична категорія / Н. Л. Іваницька // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського : зб. наук. праць. Серія : Філологія. – 2000. – Вип. 2. – С. 70-74.

Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні / О. В. Кульбабська. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 672 с.

Ломтев Т. П. Общее и русское языкознание. Избранные работы / Т. П. Ломтев. – М. : Наука, 1976. – 381 с.

Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. – Вид. 2-ге, переробл. – Луцьк : Ред.-вид. відд. «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. – 393 с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – М. : Учпедгиз, 1958. – Т. 1-2. – 536 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 408 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія