Темпоральні прислівники із семантикою ‘пори року’ в середньополіських говірках.

Автор(и)

  • H. I. Hrymashevych Житомирський державний університет імені Івана Франка

Ключові слова:

середньополіські говірки, говірка, адвербіальна лексика, адвербіатив, темпоральні прислівники, адвербіалізація, варіативність

Анотація

Прислівникова діалектна лексика як частина граматичної системи є неодмінною складовою говіркового лексикону, відображає загальні тенденції розвитку діалекту, є свідченням ментальності говірконосія. З-поміж обставинних прислівників активністю функціонування в зазначених говірках відзначаються прислівники часу, складовою яких є група адвербіативів на позначення пір року, в основі яких лежать відіменникові деривати з давніми коренями зим-, весн-, літ-, осін’-, утворені адвербіалізацію відмінкових форм іменників чи суфіксальним і префіксально- суфіксальним способами. Зафіксовані в процесі живого спілкування з діалектоносіями та представлені в лексикографічних і текстографічних виданнях із досліджуваної території аналізовані прислівники місця демонструють з огляду на свою безкатегорійність і невідмінюваність формальну варіативність на фонетичному рівні, відображаючи таким чином фонетичні особливості середньополіських говірок, та словотвірному. Усі проаналізовані прислівники належать до активно вживаної в говірках лексики, оскільки, порівняно з іншими розрядами прислівників, використовуються досить часто, що, очевидно, зумовлено тим, що значення таких адвербіативів безпосередньо пов’язане зі сприйняттям говірконосіями природного циклічного часу, здатного змінюватися зі зміною пори року.

Посилання

Городенська Катерина. Прислівник / Катерина Городенська // Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – С. 298-327.

Говірка села Машеве Чорнобильського району. – К. : Довіра, 2003. – Ч. 3 : Матеріали до Лексичного атласу української мови / Уклад.: Ю. І. Бідношия та ін. – 225 с. : іл.

Говори української мови (Збірник текстів) / Відп. ред. Т. В. Назарова. – К. : Наукова думка, 1977. – 590 с.

Захарків О. П. Семантична структура прислівників часу в бойківських говірках / О. П. Захарків // Українська лексика в історичному та ареальному аспектах. – К. : Наукова думка, 1991. – С. 127-136.

Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко – К. : Наукова думка, 1974. – 260 с.

Прилипко Надія. Прислівникове вираження часових значень в українських говорах / Надія Прилипко // Український діалектологічний збірник. Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової / Упоряд., ред., передм. П. Ю. Гриценко; Редкол. : П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. – К. : Довіра, 1997. – С. 52-56.

Прилипко Н. Типи творення відіменникових прислівників в українських говорах / Н. Прилипко // Проблеми української діалектології на сучасному етапі : Тези доповідей і повідомлень. – Житомир, 1990. – С. 93-94.

Прилипко Н. Структура й ґенеза прислівників / Н. Прилипко // Говірки Чорнобильської зони : Системний опис / П. Ю. Гриценко, Г. В. Воронич, Л. І. Дорошенко та ін. – К. : Довіра, 1999. – С. 51-60.

Толстой Н. И. Времени магический круг (по представлениям славян) / Н. И. Толстой // Логический анализ языка. Язык и время. – М. : Индрик, 1997. – С. 17-28.

Томусяк Людмила, Колєснік Людмила. Детермінанти з часовим значенням як засоби вираження темпоральності в художньому тексті (на матеріалі повісті О. Кобилянської «Земля») / Людмила Томусяк, Людмила Колєснік // Науковий вісник Чернівецького університету / наук. ред. Бунчук Б. І. – Випуск 428–429. Слов’янська філологія. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 225-229.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. В. І. Шинкарука. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія