Статус прислівника в системі частин мови: основні підходи до аналізу (на матеріалі української і італійської мов).

Автор(и)

  • A. V. Grachova Маріупольський державний університет

Ключові слова:

прислівник, лексико-граматична категорія, незмінюваність, лексичне значення, морфологічна ознака, детермінант, обставина, адвербіалізація, ступінь порівняння, синтаксичний аспект

Анотація

Дослідження являє собою комплексний аналіз наукової думки щодо визначення дефініції прислівника та виявлення його граматичних особливостей. Систематизовано основні підходи до аналізу лексико-граматичної категорії прислівника на матеріалі двох різносистемних мов: італійської та української. Аналіз досліджень з історії становлення категорії прислівника здійснено на матеріалі праць як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. Проведена робота дозволила оцінити еволюцію наукової думки щодо ознак і функціонування лексико-граматичного класу прислівника в порівняльному контексті і виявити наукову перспективність вивчення цієї частини мови.

Посилання

Аксаков К. Несколько слов о нашем правописании / К. Аксаков. – М.: К. С. Аксакова сочинения филологические, 1875. – 406 с.

Барсов А. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / А. Барсов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 776 с.

Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка / Ф. И. Буслаев. – М.: Учпедгиз, 1959. – 623 c.

Виноградов В. Русский язык: Грамматическое учение о слове / В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 1986. – Изд. 3. – 639 с.

Вихованець І. Теоретична морфологія української мови / І. Вихованець, К. Городенська. – К.: Унів. Вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Горпинич В. Морфологія української мови: підруч. для студент. ВНЗ / В. Горпинич. – К.: Академія, 2004. – 337 с.

Жовтобрюх М. Курс сучасної української літературної мови: підруч. для філол. ф- ів пед. ін.-ів. / М. Жовтобрюх, Б. Кулик. – К.: Вища школа, 1972. – Ч. 1. – 402 с.

Павловский А. Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших малоросское наречие от чистого российского языка, сопровождаемое разными по сему предмету замечаниями и сочинениями / А. Павловский. – Санкт-Петербург: типография В. Плавильщикова, 1818. – 115 с.

Панков Ф. Функционально-коммуникативная грамматика русского наречия: дис. на соиск. уч. степ. док-ра филол. наук: 10.02.01 / Панков Федор Иванович. – М., 2009. – 844 с.

Потебня А. Из записок по русской грамматике / А. Потебня. – М.: Учпедгиз, 1968. – Т. 3. – 552 с.

Dardano M. Grammatica italiana con nozioni di linguistica / M. Dardano, P. Trifone. – Bologna: Zanichelli Editore S. p. A., 1995. – 825 p.

Gherardini G. Appendice alle grammatiche italiane dedicata agli studiosi giovanetti da Giovanni Gherardini / G. Gherardini. – Milano: Dalla stamperia di Paolo Andrea Molina, 1847. – 644 p.

Mazza M. C. L’Aggettivo e l’avverbio in italiano e in cinese: analisi contrastiva e proposte glottodidattiche / M. C. Mazza // Italiano LinguaDue. – Milano: Presso università degli studi di Milano, 2011.

Mottura C. Nuova grammatica della lingua italiana con brevi nozioni intorno ai principali generi di componimento da uso delle scuole / C. Mottura, G. Parato. – Roma: Presso G. B. Paravia e Comp. Tip. – Librai, 1872. – 162 p.

Paria G. Grammatica della lingua italiana di Giuseppe Paria / G. Paria. – Torino: Per Giacinto Marietti, 1844. – 398 p.

Pomba G. Nuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. / G. Pomba. – Torino: Stamperia Sociale degli artisti tipografi, 1841. – T.1. – 1502 p.

Rodinò L. Grammatica novissima della lingua italiana di Leopoldo Rodinò / L. Rodinò. – Napoli: Presso Giuseppe Margheri editore, 1863. – 278 p.

Смотрицкий М. Грамматіки славенскія правилноє синтаґма: Факсимільне видання 1619 року. – К.: Наукова думка, 1979. – 502 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://litopys.org.ua/smotrgram/sm.htm

Astesiano A. Gli avverbi / A. Astesiano // Quaderni del Laboratorio di linguistica a cura di I. Ricci e C. Bertini. – Pisa: Presso Scuola Normale Superiore, 2007. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://linguistica.sns.it/QLL/QLL07_08/Astesano.PDF 77

Il nuovo dizionario italiano De Mauro. – 2016. – Режим доступу до словника: http://dizionario.internazionale.it/. – Назва з екрану

Treccani la cultura italiana. Il vocabolario. – Режим доступу до словника: http://www.treccani.it/vocabolario/. – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія