Поховальний обряд Центрального Поділля: етнолінгвістичні студії.

Автор(и)

  • I. V. Gorofyanyuk Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

обрядодія, номінація, говірка, поховальний обряд, Поділля

Анотація

Поховальний обряд слов’ян здавна привертав увагу дослідників. В українському мовно-етнографічному контнуумі на сьогодні відомі системні дослідження поліського, волинського, гуцульського, бойківського, слобожанського поховального обряду, натомість Поділля залишається лакуною в українському інформаційному просторі традиційного поховального обряду. Рефероване дослідження висвітлює структуру, номінацію традиційного поховального обряду Центрального Поділля. Робота виконана на матеріалі, зібраному експедиційним методом у 13 н.пп. Вінницької та Хмельницької обл. за єдиною програмою опитування. Вербалізація обряду в говірках описана в контексті обрядової реальності: складного комплексу раціонально-практичних та ритуально-магічних дій, їх виконавців, атрибутів, які супроводжують та оформляють поховання померлого, а також обрядів, звичаїв, вірувань, пов’язаних зі смертю, похованням, із міфологічними уявленнями про душу. Засвідчено, що центральноподільські говірки мають широкий арсенал номінативних засобів, архаїчних за походженням та варіативних за формою, для вербалізації всіх етапів поховального обряду та реалій, пов'язаних з ним. Простежено етнолінгвістичні паралелі традиційного поховального обряду Центрального Поділля з відповідними явищами у слов’янських народів.

Посилання

Антропов Н. Суицидальное поле в этнолингвистическом пространстве традиционных метеорологических представлений белорусов / Н. Антропов // Кодови словенских култура. Смрт / Главни уредник Дејан Ајдачић. – Београд, 2004. – С. 189-207.

Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / Н. Н. Велецкая. – М., 1978. – 239 с.

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография / Д. К. Зеленин. – М., 1991. – 507 с.

Иванов В. В. Лингвистические материалы к реконструкции погребальных текстов в балтийской традиции / В. В. Иванов // Балто-славянские исследования 1985. – М., 1987. – С. 3- 10.

Иванов В. В. Славянские языковые моделирующе семиотические системы (Древний период) / В. В. Иванов, В. Н. Топоров. – М. : Наука, 1965. – 247 с.

Конобродська В. Поліський поховальний і поминальний обряди : монографія / В. Конобродська. – Т. 1. – Етнолінгвістичні студії. – Житомир : Полісся, 2007. – 356 с.

Конобродська В. Східнослов’янський поховальний обряд як об’єкт етнолінгвістичного дослідження / В. Конобродська // Діалектологічні студії. 2: Мова і культура / Відп. ред. Павло Гриценко, Наталя Хобзей. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2003. – С. 42-50.

Левкиевская Е. Е. Славянский оберег. Семантика и структура / Е. Е. Левкиевская. – М., 2002. – 336 с.

Седакова О. А. Метафорическая лексика погребального обряда: Материалы к словарю / О. А. Седакова // Славянское и баланское языкознание: Проблемы лексикологии. – М., 1983. – C. 204-221.

Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян / О. А. Седакова. – М. : Индрик, 2004. – 320 с.

Сицинский Е. Народные образы и представления о смерти / Е. Сицинский // Подольские епархиальные ведомости. – 1896. – № 10. – С. 216-218.

Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / – М. : «Международные отношения», 1995-2012.

Творун С. Українські обрядові хліби: на матеріалі Поділля / С. Творун. – Вінниця : Книга, 2006. – 96 с.

Труды энтографическо-статистической экспедиции в Юго-Западный край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. – СПб, 1872. – т. 4: Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны.

Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира / Т. В. Цивьян. – М. : Наука, 1990. – 207 с.

Чубинський П. Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського / П. Чубинський. – К., 1995. – Кн. 2. – 223 с.

Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. – М., 1987. – 556 с.

Petera Janina. Tradycyjne obrezędy i zwyczaje pogrzebowe na Lubelszcyźnie / Petera Janina // Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury. – T. 9-10. – Lublin, 1998. – S. 329-334.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія