До питання дефініції концепту.

Автор(и)

  • I. V. Garbera

Ключові слова:

епістемологія, психоментальність, етнокультура, аксіологія, когнітивістика, концепт

Анотація

Множинність сучасних дефініцій концепту зумовлена його існуванням як багатовимірного утворення: епістемічного (виконання пізнавальної функції, функції збереження знань про світ, здатність вербалізуватися у людській свідомості тощо); психоментального (зв’язок з психікою та пам’яттю, абстрагування, потенційна суб’єктивність, здатність відображати ментальну дійсність і т. д.); етнокультурного (наявність національно-культурного забарвлення, узагальнення, стереотипність і константність існування тощо); аксіологічного (наявність оцінного компонента, приналежності всьому колективу, кодованості у чуттєво-образних уявленнях і т. ін.). У статті актуалізовано тенденцію розглядати концепт синтезовано, поєднуючи в одній дефініції кілька підходів, акцентуючи увагу на складній сутності концепту.

Посилання

Аскольдов 1997: Аскольдов, С. А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология / Под ред. В. Н. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – C. 267-279.

Бабушкин 1998: Бабушкин, А. П. Объективное и субъективное в категоризации мира // Общие проблемы строения и организации языковых категорий. – М.: РАН. – 1998. – С. 28-31.

Болдырев 2001: Болдырев, Н. Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: Изд-во ТамГУ, 2001. – 123 с.

Єфименко 2005: Єфименко, О. Є. Концепт СТЕП в українській мові: словникова, текстова і психолінгвістична парадигма: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. Є. Єфименко. – Х., 2005. – 19 с.

Голубовська 2004: Голубовська, І. О. Етнічні особливості мовних картин світу. – К.: Логос, 2004. – 284 с.

Жайворонок 2004: Жайворонок, В. В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук // Мовознавство. – 2004. – № 5-6. – С. 23-32.

Загнітко 2010: Загнітко, А. П. Класифікаційні типології концептів / А. П. Загнітко // Лінгвістичні студії: зб. наукових праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Вип. 21. – С. 12-21.

Залевская 2001: Залевская, А. А. Психолингвистический подход к проблеме концепта // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 36-44.

Карасик 1996: Карасик, В. И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. – Волгоград-Архангельск: Перемена, 1996. – С. 3-16.

Карасик 2002: Карасик, В. И. Язык социального статуса. – М.: Гнозис, 2002. – 333 с.

Карасик, Слышкин 2001: Карасик, В. И., Слышкин, Г. Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. науч. тр. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 75-80.

Краснобаєва-Чорна 2009: Краснобаєва-Чорна, Ж. В. Сучасна концептологія: концепт життя в українській фраземіці: монографія / Ж. В. Краснобаєва-Чорна. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 201 с.

Кубрякова 1996: Кубрякова, Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. – 245 с.

Лихачев 1997: Лихачев, Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. – С. 280-287.

Ляпин 1997: Ляпин, С. Х. Концептология: к становлению похода // Научные труды Центроконцепта. – Архангельск: Поморский гос. ун-т, 1997. – Вып. 1. – С. 11-35.

Маслова 2011: Маслова, В. А. Введение в когнитивную лингвистику / В. А. Маслова. – М. : Флинта, 2011. – 296 с.

Павиленис 1983: Павиленис, Р. И. Проблема смысла: современный логико- философский анализ языка. – М.: Мысль, 1983. – 286 с.

Попова, Стернин 2001: Попова, З. Д., Стернин, И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Воронеж: Истоки, 2001.– 192 с.

Селіванова 2006: Селіванова, О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля, 2006. – 716 с.

Степанов 1997: Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования.– М.: Школа «ЯРК», 1997. – 824 с.

Телия 1996: Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «ЯРК», 1996. – 286 с.

Хайчевская 2000: Хайчевская, Т. А. Концепт МЕТЕЛЬ и его диалектическое осмысление в одноименной повести А. С. Пушкина // Менталитет. Концепт. Гендер. – Кемерово: Кузбассвузиздат; Landau: Empirische Pädagogik, 2000. – С. 145-147.

Штерн 1998: Штерн, І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енцикл. словник для фахівців з теоретич. гуманіт. дисциплін та гуманіт. інф-ки / І. Б. Штерн. – К.: «АртЕк», 1998. – 335 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія