Функціювання підрядних сполучників у сучасних періодичних виданнях Житомирщини.

Автор(и)

  • H. S. Veselska Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торгово- економічного університету

Ключові слова:

семантична група, підрядний сполучник, семантико-синтаксична функція, складнопідрядне речення, предикативна частина, підрядний детермінантний зв’язок, сучасна українська літературна мова

Анотація

Сполучникова система української літературної мови не є сталою в часовому вимірі. У різностильових текстах відбито динамічні процеси, характерні для певного періоду її розвитку. Швидке зростання суспільних задумів та мовні контакти призводять до переформування будь-якого лінгвістичного рівня, зокрема помітні зміни й на граматичному. У пропонованій науковій розвідці на матеріалі сучасної періодики Житомирщини здійснено спробу простежити особливості у функціюванні підрядних сполучників восьми семантичних груп – часові, наслідкові, умовні, допустові, причинові, порівняльні, цільові та сполучники відповідності, що експлікують однойменні семантико-синтаксичні відношення між підрядною детермінантною та головною предикативними частинами в складнопідрядному реченні. Визначено коло найуживаніших підрядних сполучників виокремлених семантичних груп, частково наголошено на причинах розширення функціонально-стилістичних параметрів деяких підрядних сполучників.

Посилання

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1993. – 368 с.

Городенська К. Граматичний словник української мови : Сполучники. – К. ; Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.

Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови : [монографія] / К. Г. Городенська. – К., Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 208 с.

Донік О. М. Семантико-синтаксичне функціювання сполучників подібності в ідіостилі Марії Матіос / О. М. Донік // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / МОН України Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 19. – 258 с.

Єрмоленко С. Я. Мова преси / С. Я. Єрмоленко // Українська мова : Енциклопедія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. П. Б. Бажана, 2004. – 352 c.

Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття : функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : [монографія] / [Відп. ред. К. Г. Городенська] / І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 400 с.

Жовтобрюх М. А. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М. А. Жовтобрюх. – К. : Наук. думка, 1970. – 304 с.

Косарєва М. Функціонально-стильова транспозиція причинових сполучників в українській мові початку ХХІ століття / Мирослава Косарєва // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2007. – С. 173-179.

Кринська Н. В. Семантико-синтаксична категорія наслідку в складному реченні у книжних стилях сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. В. Кринська. – Х., 2001. – 16 с.

Ткачук Т. П. Функціонально-семантична категорія допустовості в сучасній українській мові : дис. ...кандидата філол. наук : 10.02.01 / Ткачук Тарас Павлович. – К., 2009. – 240 с.

Шитик Л. Синкретичні порівняльні конструкції в українській мові / Людмила Шитик // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – Черкаси, 2003. – Вип. 46. – С. 63-68.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія