Статус і функційно-семантичні особливості імператива в граматичній системі української мови.

Автор(и)

  • K. A. Bortun

Ключові слова:

імператив, імперативне речення, імперативні конструкції, комунікативна ситуація, мовленнєвий акт, категорія спонукання

Анотація

Дослідження специфіки імператива в українській мові дає нам можливість розглянути його закономірності функціонування в структурі висловлення. Адже саме в процесі спілкування в мовця відповідно до комунікативних завдань і з метою впливу на співрозмовника (співрозмовників) виникає потреба у висловленнях, у яких частини пов’язані між собою складними семантичними відношеннями. Саме тому комунікант використовує імперативні речення та конструкції для орієнтації на позитивну результативність акту волевиявлення. Так, структури можуть реалізуватися щодо різних адресатів та повинні виконувати (виконати) приписувані їм дії одночасно чи послідовно, або ж передбачати різні дії спонукання, протиставлені одна одній. У роботі окреслені основні теоретичні аспекти дослідження терміна «імператив», його статус у сучасній лінгвістиці, означені диференційні ознаки імператива, розглянуті наявні в сучасному лінгвістичному дискурсі класифікації імперативних речень та імперативних конструкцій, окреслена методологія дослідження. Здійснено спробу кваліфікації категорії імператива в українській мові, враховуючи специфіку відношення дії до дійсності, наявність власної парадигми особових форм дієслова, модифікаційні маркери спонукального значення та відповідне інтонаційне оформлення. Виявлено семантико-синтаксичні функції імператива і закономірності й особливості його вживання в граматичному ладі української мови. Проаналізовано та обгрунтовано класифікацію вживання імперативних конструкцій в процесі мовного акту.

Посилання

Ажнюк Л. В. Функціональний синтаксис директивних документів XIV – середини XVII: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. В. Ажнюк – Київ, 1996. – С. 8-12.

Бережан Л. В. Імперативні речення в системі спонукальних конструкцій / Л. В. Бережан // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 13. – Чернівці, 1997. – С. 119-120.

Грищенко А. П. Модальна і часова віднесеність як зовнішньо синтаксичні ознаки речення / А. П. Грищенко // Синтаксис словосполучення і простого речення. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 16-29.

Даскалюк О. Л. Специфіка імперативної парадигми / О. Л. Даскалюк // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип.11. У 2 частинах / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Част. І. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 38-43.

Даскалюк О. Л. Семантико-граматична характеристика імператива сучасної української мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Даскалюк О. Л. – Чернівці, 2005. – 20 с.

Дудик П. С. Спонукальні речення і слова речення / П. С. Дудик // Укр. мова і л-ра в школі. − 1971. − № 9. − с. 30-35.

Мясоєдова С. В. Категорія спонукання і її вираження в непрямих висловленнях сучасної української мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / С. В. Мясоєдова. – Харків, 2001. – 16 с.

Нарушевич-Васильєва О. В. Категорія спонукальності у прагмастилістичному аспекті: автореф. дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Нарушевич- Васильєва. – Одеса, 2002. – 22 с.

Пазухин Р. В. Так называемое “повелительное наклонение” и его парадигма / Р. В. Пазухин // Studia Rossica Posnaniensia. – Posnan, 1974. – № 6. – С. 85-95.

Пешковский А. М. Русский синтаксис в научномосвещении // Звегинцев В. А. История языкознания ХІХ – ХХ веков. – М., 1965. – Ч. 2. – С. 392.

Ушакова В. Т. Трансполяція форм імператива в англійській мові у порівнянні з українською та російською мовами / В. Т. Ушакова // Іноземна філологія. – 1972. – № 29. – С. 52-55.

Храковский В. С. О правилах выбора «вежливых» императивных форм (Опыт формализации на материале русского языка) / Храковский В. С. // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1980. – Т. 39. – № 3. – С. 269-278.

Храковский В. С. Семантика и типология императива: Русский императив / В. С. Храковский, А. П. Володин. – Л.: Наука, Ленингр. отд., 1986. – 137 с.

Храковский В. С. Повелительность / В. С. Храковский // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. – Л.: Наука, Ленингр. отд., 1990. – 150 с.

Шевчук О. С. Семантичнi можливостi граматичних форм способу дiєслова в сучаснiй українськiй лiтературнiй мовi / О. С. Шевчук // Семантика i функцiї граматичних структур (Збірник наук. праць). – К.: Донецький ун-т., 1991. – С. 19-36.

Швидка Н. В. Імперативні речення в сучасній українській мові: семантика, засоби вираження спонукальності, функції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. В. Швидка. – Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 20 с.

Шинкарук В. Д. Категорії диктуму і модусу у структурі речення: монографія / В. Д. Шинкарук. – Чернівці: Рута, 2002. – 271 с.

Штелинг Д. А. Целенаправленность речи и категория наклонения / Д. А. Штелинг // Русский язык за рубежом. – 1973. – № 3. – С.64-70.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія