Функціонування регіональних інтернет-видань у руслі тренду локальності.

Автор(и)

  • T. G. Bondarenko Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

локальність, гіперлокальність, регіональні ЗМІ, інтернет-видання, інформаційна взаємодія, аудиторія інтернет-видання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми функціювання регіональних інтернет-медіа в руслі тренду локальності. Зосереджено увагу на посиленні ролі локального й гіперлокального складників у сучасній комунікаційній системі. Представлено перелік інтернет- видань Черкащини, до більш докладного аналізу специфіки їхньої роботи залучено три найбільш рейтингові (за версією bigmir)net) ресурси («Прочерк», «Інфоміст», «Прес-Центр»). Названі інтернет-видання досліджені за виокремленими критеріями: дата створення й засновники; основний діяльнісний вектор, функційна спрямованість, тематика; характеристика інтерфейсу; представлення авторських матеріалів, передруку, рерайтингу, унікальних проектів тощо; продукування фото, відео, наявність специфічних графічних елементів; кількість щоденних оновлень; чисельність коментарів аудиторії. Окрему увагу зосереджено на особливостях заголовкового комплексу як текстового актуалізатора та на способах налагодження інформаційної взаємодії з аудиторією (представленість у соціальних мережах, надання користувачам змоги коментувати матеріали та ін.).

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. ‒ К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. ‒ 1440 с.

Виговська Н. А. Мультимедійність та конвергентність як фактори трансформації регіональних медіа : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» / Н. А. Виговська ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

Гусак О. Основні тенденції поведінки аудиторії сучасних інтернет-ЗМІ / О. Гусак // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 4. – С. 42–45.

Захарченко А. Інтернет-медіа : інтерактивний навч. посіб. для курсу «Підтримка сайту» для студентів відділення «Видавнича справа та редагування» / А. Захарченко. – Тернопіль : Крок, 2014. – 198 с.

Зражевська Н. Інтернет-журналістика (лекції) / Н. Зражевська. – Черкаси : Зоря, 2012. – 154 с.

Иванов В. Ф. Массовая коммуникация : монография / В. Ф. Иванов. – К. : Академия Украинской Прессы, Центр Свободной Прессы, 2013. – 902 с.

Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг [перекл. з англ. А. Іщенка]. ‒ К. : Києво-Могилянська академія, 2007. ‒ 324 с.

Левченко А. М. Роль реґіональних ЗМІ у соціокультурній, економічній та політичній системах суспільства [Електронний ресурс] / А. М. Левченко. ‒ Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1381.

Левченко М. Аналіз локальних економічних систем в контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] / М. Левченко. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/38_NIEK_2014/Economics/16_181717.doc.htm.

Олійник О. Поняття «регіоналізація» та «локалізація»: загальне та відмінне [Електронний ресурс] / О. Олійник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2009. – Вип. 36. – С. 180–190. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/znpgvzdia_2009_36_18.pdf.

Потятиник Б. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Б. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 244 с.

Романович Н. Региональные СМИ: возможности и проблемы / Н. Романович // Социс. – 2006. – № 4. – С. 77–84.

Рябічев В. Л. Тенденції розвитку аудиторії інтернет-ЗМІ (2000 – 2008) [Електронний ресурс] / В. Л. Рябічев. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2298.

Чернявська О. В. Розвиток регіональних ЗМК в Україні в умовах глобалізації комунікативного простору / О. В. Чернявська // Вісних Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. ‒ Харків : ХНУ, 2013. ‒ № 1045. ‒ С. 126‒133.

Човган О. Не треба робити локальні ЗМІ! Робіть гіперлокальні [Електронний ресурс] / О. Човган. ‒ Режим доступу : http://umeschool.net/oleksandr-chovgan-ne-treba-robiti-lokalni-zmirobit-giperlokalni/#sthash.D1hbKe1d.dpufhttp://umeschool.net/oleksandr-chovgan-ne-treba-robitilokalni-zmi-robit-giperlokalni/.

Чучеткова М. К вопросу о портрете аудитории современных Интернет-СМИ [Электронный ресурс] / М. Чучеткова // Российские СМИ и журналистика в новой реальности : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию журналистского образования на Урале (Екатеринбург, 14 – 15 апреля 2011 г.) / Ф-т журналистики Урал.гос. ун-та. – Екатеринбург, 2011. – Режим доступа :http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/94602956.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія