Енантіоморфізм в «Історії Русів».

Автор(и)

  • O. S. Berdnik

Ключові слова:

віддзеркалення, смисл, смислопороджуючий механізм тексту, поновлення «перших діянь», «Історія Русів»

Анотація

«Історія Русів», мистецький текст давньої української літератури, що постав на межі ХVІІІ й ХІХ століть, осмислюється з огляду на сучасну літературно-критичну думку. У цій статті досліджується енантіоморфізм тексту «Історії Русів», що дозволяє реінтерпретувати цю пам’ятку, привернути увагу дослідників до вивчення мистецьких елітарних текстів національної культури, до яких, звичайно, належить «Історія Русів», яка закладає підвалини для творення нової української літератури та, на наш погляд, має всі підстави бути підручником з виховання національної самосвідомості громадян сучасної України. У цій статті виявлено діалогічні відношення між окремими частинами тексту «Історії Русів», побудованими на енантіоморфному розділенні єдиного і зближенні відмінного. Такі відношення є основою структурного співвідношення в смислопороджуючому механізмі аналізованого тексту.

Посилання

Грушевскій А. С. К судьбѣ Исторіи Русовъ: Эпизодъ изъ украинской историографіи XIX в. / А. С. Грушевскій // Чтенія Историческаго Общества Нестора- лѣтописца. – К., 1906. – Кн. XIX. – Вып. 2. – С. 51-70.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії / Д. Дорошенко. – Прага, 1923. – 221 с.

Драгоманов М. П. Малороссия в ее словесности / М. П. Драгоманов // Драгоманов М. П. Вибране. – К.: Либідь, 1991. – С. 5 – 46.

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К.: «Феміна», 1995. – 688 с.

Исторія Русовъ или Малой Россіи: Сочиненіе Георгія Конискаго, Архіепископа Бѣлорускаго. – Москва. Въ Университетской Типографіи, 1846. – Репринтное воспроизведение издания 1846г. – К: РИФ «Дзвін», 1991. – I-IV+I-IV+1+263+1-45 c.

Кравченко В. В. Поема вольного народу («Історія русів» та її місце в українській історіографії) / В. В. Кравченко. – Х.: Основа, 1996. – 117 с.

Лотман Ю. М. О семиосфере / Ю. М. Лотман // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3-х томах. – Таллинн: «Александра», 1992. – Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. – С. 11-24.

Лотман Ю. М. Символ в системе культуры / Ю. М. Лотман // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3-х томах. – Таллинн: «Александра», 1992. – Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. – С. 191-199

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф – имя – культура / Ю. М. Лотман // Лотман Ю. М. Избранные статьи : В 3-х томах. – Таллинн: «Александра», 1992. – Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. – С. 58-75.

Максимовичъ М. Историческіе письма о казакахъ приднепровскихъ / М. Максимовичъ // Собраніе сочиненій: Т. 1: Отделъ историческій. – К., 1876. – С. 301-336.

Мишанич О. В. Українська література другої половини XVIII ст. і усна народна творчість / О. В. Мишанич. – К.: Наук. думка, 1980. – 343 с.

Мишанич Я. О. «Історія русів»: історіографія, проблематика, поетика / Я. О. Мишанич. – К.: ТОВ «Вид-во «Обереги», 1999. – 240 с.

Оглоблин О. Вступна стаття / О. Оглоблин // Історія Русів / Пер. В’яч. Давиденка, обкладинка Як. Гніздовського. – Нью-Йорк: Вісник-ООЧСУ, 1959. – С. V-XXIX.

Переписка членовъ Общ. ист. и древн., сообщенная А. А. Титовымъ // Чтенія Общ. Ист., 1887. – Т. 1. – С. 176-177.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т / А. С. Пушкин. – М.-Л., 1949. – Т. 7. – 543 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський. – Тернопіль: МПП «Презент», за участю ТОВ «Феміна», 1994. – 480 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія