Інноваційна лексика української мови з препозитивним компонентом-грецизмом: функційно-семантичний аспект.

Автор(и)

  • V. P. Oleksenko Херсонський державний університет

Ключові слова:

інновація, неолексема, деривація, формант, твірна основа, композит, препозитивний компонент-грецизм, функційно-семантичний аналіз

Анотація

Розвиток суспільства, динамічна технократизація щоденного життя вносять зміни до концептуальної та мовної картин світу, постійно збільшуючи в словниковому складі української мови кількість інноваційних лексем. Кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя характеризується значною активізацією дериваційних процесів, які породжують різноманітні інновації, що є відображенням потреб соціуму. Саме в цей час відбувається становлення інноватики як особливої лінгвістичної галузі. Увага до нових лексем зумовлена постійною їхньою з’явою і, відповідно, потребою наукового опису й аналізу, необхідністю виявлення особливостей цих одиниць, їх функційно- семантичної характеристики. У статті здійснено функційно-семантичний аналіз інноваційної лексики української мови початку ХХІ ст., утвореної за допомогою препозитивних морфем грецького походження, з’ясовано, що однією з передумов вироблення нових і коригування наявних норм літературної мови є потужна міжмовна взаємодія, що сприяє активному поповненню української мови лексемами із запозиченими елементами, визначено групи лексики із компонентом-грецизмом, визначено джерела запозичених препозитивних компонентів.

Посилання

Азарова Л. Є., Кухарчук Г. В. Словотвірний потенціал компонентів іншомовного походження у творенні композитних науково-технічних термінів / Л. Є. Азарова, Г. В. Кухарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. − № 2. – С. 28-31.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СД) [Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВПФ «Перун», 2003. – 1440 с.

Вікіпедія [Електронний ресурс] / Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..

Віняр Г. М. Новий префіксоїд у словотвірній системі української мови / Г. М. Віняр // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – 2011. – С. 100-105.

Городенська К. Г. Префікси і префіксоїди в українській мові / К. Г. Городенська // Мовознавство. – 1986. − № 1. – С. 36-41.

Етимологічний словник української мови: в 7 т. / АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні: [гол. ред. О. Мельничук]. – К.: Наукова думка, 1982-2006.

Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами – омографічними коренями / Є. А. Карпіловська. – К.: Укр. енциклопедія, 2002. – 912 с.

Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі [монографія] / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк; НАН України. Інститут мовознавства імені О. О. Потебні. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – 335 с.

Клименко Н. Ф. Морфемні структури слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська // Мовознавство. – 1991. − № 4. – С. 10-21.

Клименко Н. Ф. Осново- і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови / Н. Ф. Клименко // Українська мова. – 2003. − № 3-4. – С. 83-106.

Кочан І. М. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові / І. М. Кочан. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 519 с.

Нові й актуалізовані значення та слова: Словникові матеріали (2002–2010) / Кер. проекту і відп. ред. О. М. Тищенко, авт. колектив: В. О. Балог, Н. Є. Лозова, Л. О. Тименко, О. М. Тищенко [Інститут української мови НАН України] – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 280 с.

Сербенська О. А. Слова на фото-, їх утворення і тенденції розвитку в сучасній українській і російській мовах / О. А. Сербенська // Журналістика: преса, телебачення, радіо. – 1981. – Вип. 10. – С.100-108.

СЛОВНИК. net, 2006-2010 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.slovnyk.net/about (опрацьовано станом на 30.09.2010).

Словник іншомовних слів / Уклад. Л. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовозн. ім. О.О. Потебні; [голов. ред. І. К. Білодід]. – К.: Наукова думка, 1970–1980.

Стишов О. А. Глобалізаційні тенденції в префіксальному словотворенні української і білоруської мов кінця ХХ – початку ХХІ ст. / О. А. Стишов // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 17. – 2010. – С. 67-77.

Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О. А. Стишов. − [2-ге вид., переробл.]. – К.: Пугач, 2005. – 388 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія