Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення в українській мові.

Автор(и)

  • L.M. Koval Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

семантичний синтаксис, головний компонент односкладного речення, номінативне речення, предикат, предикатний іменник, непредикатний іменник, предикатно- непредикатний іменник, семантично елементарне речення

Анотація

У статті репрезентовано систему кореляцій міжрівневих ознак головного компонента номінативного речення в українській мові. Семантико-синтаксичних корелятів головного компонента номінативного речення визначено відповідно до семантико-синтаксичного потенціалу його іменникової основи – предикатний, непредикатний, предикатно-непредикатний іменник. Базовим предикатом головного компонента номінативного речення, вираженого предикатним іменником, визначено предикат стану, схарактеризовано специфіку кореляцій головного компонента з фізичним, фізіологічним, психоемоційним та інтелектуальним різновидами предиката внутрішнього стану та предикатом усеохопного зовнішнього стану довкілля. Як семантико-синтаксичний відповідник головного компонента номінативного речення, експлікованого непредикатним іменником, репрезентовано семантично елементарне речення, сформоване екзистенційним предикатом та суб’єктом відповідної семантики. Окремо проаналізовано асиметричну кореляцію головного компонента, представленого цілісним прикметниково-іменниковим сполученням, до складу якого входить непредикатний іменник, із семантично елементарним реченням зразка «предикат якісного стану + суб’єкт якісного стану». З’ясовано співвідношення формально-синтаксичних та семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення, вираженого предикатно-непредикатним іменником – стилістично маркованою і стилістично нейтральною назвою істоти, із дво- та трикомпонентним семантично елементарним реченням.

Посилання

Биятенко Л. А. Номинативные предложения в современном украинском литературном языке [Текст] : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.01 «Украинский язык» / Л. А. Биятенко. – К., 1958. – 19 с.

Биджиев З. А.-Д. Односоставные номинативные предложения в карачаево- балкарском языке [Текст] (в сопоставлении с русским и английским языками) : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации : тюркские языки»; 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / З. А.-Д. Биджиев. − Махачкала, 2009. – 20 с.

Буженик Ф. К. Номинативные предложения в современном русском литературном языке [Текст] : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.01 «Русский язик» / Ф. К. Буженик. – Л., 1954. − 19 с.

Бузько С. А. Функціонування односкладних номінативних речень у поетичному доробку Ліни Костенко [Електронний ресурс] / С. А. Бузько. – Режим доступу : http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/1036/912 5. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті [Текст] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.

Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : [Текст] / Іван Вихованець, Катерина Городенська. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

Годз О. В. Синтаксична структура прислівникових речень в українській літературній мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Годз. – К., 2013. − 18 с.

Голікова О. М. Номінативні та інфінітивні ряди в художньому тексті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.02 «Російська мова» / О. М. Голікова. − Х., 2011. − 20 с.

Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць [Текст] : [монографія] / К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1991. – 192 с.

Городенська К. Г. Предикатно-валентна основа елементарного односкладного речення [Текст] / К. Г. Городенська // Українська мова. – 2001. − № 1. – С. 69 − 73.

Кавера Н. В. Семантична типологія предикатів стану [Текст] : дис. ... кандидата філол. наук : 10.02.01 / Кавера Наталія Вікторівна. – К., 2007. – 206 с.

Коржак З. З. Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасної української художньої літератури) [Текст] : дис. ...кандидата філол. наук : 10.02.01 / Коржак Зоряна Зиновіївна. − Івано-Франківськ, 2007. – 210 с.

Косенко К. О. Предикатна основа та семантично-граматична диференціація дієслівних зв’язок в українській мові [Текст] : дис. ... кандидата філол. наук : 10.02.01 / Косенко Катерина Олександрівна. – К., 2010. – 192 с.

Кочанова Е. Н. Структура, семантика, функции номинативных предложений в поэтическом языке М. И. Цветаевой [Текст] : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.01 «Русский язык» / Е. Н. Кочанова. – М., 2009. – 22 с.

Мокроусова О. Ю. Номинативное предложение как единица текста: коммуникативно-прагматический аспект [Текст] : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.01 «Русский язык» / О. Ю. Мокроусова. − Ростов-на-Дону, 2011. − 20 с.

Никофорова С. А. Номинативное предложение как компонент структуры текстового целого: на материале немецкоязычной прозы и поэзии [Текст] : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.04 «Германские язики» / С. А. Никофорова. − СПб., 2006. − 20 с.

Олексенко В. П. Словотвірні категорії суфіксальних іменників [Текст] : [монографія] / В. П. Олексенко. – Херсон : Айлант, 2001. – 240 с.

Пасічник І. Предикати якості у канві інших семантичних типів предикатів [Електронний ресурс] / І. Пасічник. – Режим доступу: http ://esnuir.eenu.edu. ua/bitstream/.../1/predykat.pdf

Сушинська І. М. Структурно-функціональні різновиди номінативних речень у сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / І. М. Сушинська. – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія