Є. Б. Бош – полум’яна революціонерка (ґендерний аналіз особистості)

Автор(и)

  • M.S. Voronina Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Ключові слова:

ґендер, фемінізм, маскулінний

Анотація

У дослідженні за допомоги ґендерного підходу аналізується особистість Євгенії Богданівні Бош (1879–1925), як лідера більшовиків на Київщині та керівника першого радянського уряду УНР. Головування в Народному Секретаріаті не було закріплено юридично, а існувало де-факто, що й дало змогу протягом майже всього радянського періоду маскулінно налаштованим науковцям не згадувати цей факт. Більше того в історіографії, відповідно до ґендерно- ідеологічної кон’юнктури, не акцентувалась увага й на офіційній посаді Є. Б. Бош – народний секретар з внутрішніх справ, використовуючи ґендерно-нейтральні маркери в зв’язку з прізвищем. Авторка з’ясовує: чи можливо Є.Б.Бош вважати українським прототипом більш відомої російської першої жінки-міністра О.М.Коллонтай. Також досліджується доля її революційних досягнень в історіографії різних періодів.

Посилання

Бош, Е. Национальное правительство и Советская власть на Украине[Текст] / Е. Бош. – М., 1919. – 55 с.

Бош, Е. Год борьбы. Борьба за власть на Украине с апреля 1917 г. до немецкой оккупации[Текст] / Евгения Бош – М., Л. : Государственное издательство, 1925. – 266 с.

1917 год на Киевщине. Хроника событий. – К. : ГИЗ Украины, 1928 – 583 с.

Ленин, В.И. Полное собрание сочинений: 5-е изд. в 55 т. [Текст] / Владимир Ильич Ленин. — М. : Изд-во политической литературы, 1970. – Т. 49. – 706 с.

Бош Евгения Богдановна. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hrono.ru/biograf/bio_b/bosh_eb.php. — Загол. з екрану.

Тимченко, Ж.П. Євгенія Богданівна Бош [1879–1925] [Текст] / Ж. П. Тимченко – К. : Політвидав України, 1964. – 92 с.

Бош, Е. Б. Год борьбы. – 2-е изд. с прил. биогр. авт. [Текст] ; под научн. ред. П. Л. Варгатюка / Евгения Богдановна Бош. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 446 с.

Воронина, М. С. Бош – фамилия без женских маркеров / Частное и общественное: гендерный аспект: Материалы Четвертой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 20–22 октября 2011 года, Ярославль/ Отв. редакторы: Н. Л. Пушкарева, Н. В. Новикова, М. Г. Муравьева. – М.: ИЭА РАН, 2011. Т. 1. – 555с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ms-solutions.ru/index.php? option. — Загол. з екрану.

Державний архів Харківської області (Далі ДАХО), ф.П-10, оп. 1, спр. 11, 48 арк.

Вороніна, М. С. Більшовички Чернігівщини, як ґендерно-ментальне виключення з правил (початок 1900-х – кінець 30-х рр.) [Текст] / М. С. Вороніна // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»/ Харківський національний університет імені Г.С.Сковороди. — Вип. 41. – Харків : Майдан, 2011. – С. 11–16.

ДАХО, ф. П-10, оп.1, спр. 54, 46 арк.

Чикалова, И. И. Армандт и А. Коллонтай: Феминизм, коммунизм и женский вопрос в послереволюционной России // Материалы международной научной конференции [Александра Коллонтай: теория женской эмансипаци в контексте российской гендерной политики], (Тверь, 11 марта 2002 г.) ; под ред. В. И. Успенс- кой. – Тверь, 2003 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tvergenderstudies.ru/ main.php. — Загол. з екрану.

Розмирович Елена Федоровна. (1886-1953; автобиография) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=112447. — Загол. з екрану.

Коллонтай, А. Социальные основы женского вопроса [Текст] / Александра Коллонтай – СПб. : Тип. «Т-во Худож. Печати», 1909. – 431с.

Вороніна, М. С. Мешканки міст Харківської губернії: ґендерна дискримінація та динаміка змін (1861–1917 рр.) [Текст] : дис. … кандидата іст. наук: 07.00.01/ Вороніна Марина Сергіївна. – Харків, 2005. – 205 с.

Юкина, И. И. Александра Коллонтай и русский феминизм // Материалы международной научной конференции [Александра Коллонтай: теория женской эмансипаци в контексте российской гендерной политики], (Тверь, 11 марта 2002 г.) ; под ред. В. И. Успенской. – Тверь, 2003 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tvergenderstudies.ru/main.php. — Загол. з екрану.

Демоз, Л. Психоистория [Текст] / Ллойд Демоз – Ростов-на-Дону : «Феникс», 2000. – 512 с.

Успенская, В. А. Коллонтай: радикальный проект женской эмансипации / Материалы международной научной конференции [Александра Коллонтай: теория женской эмансипаци в контексте российской гендерной политики], (Тверь, 11 марта 2002 г.) ; под ред. В. И. Успенской. – Тверь, 2003 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tvergenderstudies.ru/main.php. — Загол. з екрану.

Коллонтай Александра Михайловна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kollontay_am.php. — Загол. з екрану.

Баронесса де Боде – легенда Белой армии – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://my.mail.ru/community/history0/418D3E3FAC7325B0.html. — Загол. з екрану.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія